’ X Fa­ctor’ for de voks­ne

BT - - KULTUR -

DRØM­ME mar­ked, der bug­ner i for­vej­en. Er man klar til skuf­fel­sen, når mu­sik­ken for­ven­te­ligt druk­ner i mæng­den? Hvor godt er det? BTs an­mel­de­re har hvæs­set kug­le­pen­ne­ne. Al­le vil ger­ne væ­re sær­li­ge. Ud­gi­ve et al­bum, skri­ve en bog, lø­be en ma­ra­ton, bli­ve di­rek­tø­ren for det he­le. Der er er ba­re ik­ke så man­ge, der har den li­den­skab og styr­ke, der skal til, si­ger psy­ko­log Rik­ke Rye Ha­hn.

Vi ken­der dem fra spor­tens ver­den. Fra mu­sik­li­vet og fra for­ret­nings­li­vet. Dem, der har det ek­stra. Som snup­per guld­me­dal­jer­ne, hit­li­s­te­pla­ce­rin­ger­ne og top­poster­ne. Og ik­ke stop­per, før må­let er nå­et.

» Det er af go­de grun­de svært at do­ku­men­te­re den ten­dens med tal. For en stor del af folks ege­nud­gi­vel­ser når al­drig frem til os. Men det er rig­tigt, at der ud­gi­ves rig­tig me­get ny dansk mu­sik, « si­ger Las­se Lind­holm, kom­mu­ni­ka­tions­chef i bran­che­or­ga­ni­sa­tio­nen IFPI.

» Der er to dy­na­mi­k­ker, der gør, at folk kan ud­sen­de de­res mu­sik selv. Dels er tek­no­lo­gi­en ble­vet så­dan, at al­le kan ud­gi­ve de­res mu­sik ret en­kelt og ri­me­lig bil­ligt. Og det er po­si­tivt. Den an­den er, at net­tet/ strea­m­ing gør, at det er ret sim­pelt at nå ud til men­ne­sker, man tid­li­ge­re al­drig vil­le ha­ve nå­et, « si­ger Lind­holm. Drøm og vir­ke­lig­hed Rik­ke Rye Ha­hn, der ar­bej­der som er­hvervs- og sund­heds­psy­ko­log, og har i fle­re år be­skæf­ti­get sig med mod­sæt­nin­gen mel­lem drøm og vir­ke­lig­hed hos me­d­ar­bej­de­re og che­fer i er­hvervs­li­vet.

» Den kæm­pe pas­sion, der skal til, for at vil­le nå si­ne mål, uan­set hvad det ko­ster, er der ik­ke så man­ge, der har. Men der er man­ge, der vil­le øn­ske, de hav­de, og må­ske oven i kø­bet tror, de har den, og der er ef­ter­hån- den gå­et in­f­la­tion i at vil­le eje den li­den­skab og styr­ke, som kun et få­tal helt na­tur­ligt har. Der er en ten­dens til en stræ­ben ef­ter me­re, end de fle­ste af os umid­del­bart har ta­lent for, « si­ger Ha­hn.

» Men drøm­men om at nå top­pen ken­der de fle­ste til, og den kan spo­res tilbage til den lil­le pi­ges prin­ses­sedrøm og knæg­tens øn­ske om at bli­ve rid­der el­ler pro­fes­sio­nel fod­bold­spil­ler, « me­ner Rik­ke Rye Ha­hn.

» I ge­ne­ra­tio­ner har vi på et tids­punkt gjort op med dis­se drøm­me og af­fun­det os med, at prin­ses­sen in spe måt­te bli­ve fri­sør, den kom­men­de fod­bold­stjer­ne idrætslæ­rer og ro­ck­stjer­nedrøm­me­ren mu­sik­læ­rer.

Så­dan er det ik­ke i dag, hvor sta­dig fle­re næg­ter at op­gi­ve drøm­men, « si­ger Rik­ke Rye Ha­hn.

Mu­si­ker Lars Har­boe, der op­træ-

Der er en ten­dens til en stræ­ben ef­ter me­re, end de fle­ste af os umid­del­bart har ta­lent for, me­ner Rik­ke Rye Ha­hn.

PRI­VAT­FO­TO

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.