Tag tæ­ske­ne med op­rejst pan­de

BT - - KULTUR -

MIG OG KUL­TU­REN

BT - røv­hul­ler! For fi re- fem år si­den var jeg til et ar­ran­ge­ment, hvor det­te ud­råb på et tids­punkt gjal­de­de gen­nem lo­ka­let. En over­ris­let fest­del­ta­ger hav­de net­op er­fa­ret, hvad her­ren i hjør­net, alt­så un­der­teg­ne­de, be­skæft ige­de sig med. DET VI­STE SIG, at han og hans band en­gang i be­gyn­del­sen af 90er­ne var ble­vet an­meldt ne­ga­tivt i BT. Eft er­føl­gen­de hav­de in­gen gi­det boo­ke ban­det. Eft er en pe­ri­o­de gik ban­det i op­løs­ning. Si­den var han al­drig kom­met i nær­he­den af et pla­destu­die. DET GJOR­DE ET vist ind­tryk. Ik­ke vre­den i sig selv, men me­re, at man­den kun­ne bæ­re så stærkt nag - så man­ge år se­ne­re. ’ Få et liv’, har man lyst til at si­ge. Men det si­ger jo no­get om dét, der er kun­stens brænd­stof: pas­sion og fø­lel­ser. Det kan gø­re ondt, mens man ud­le­ver sin drøm, det kan gø­re mindst li­ge så ondt, når drøm­men punk­te­rer. Det ved al­le, der har set ba­re et halvt af­snit af ’ X Fa­ctor’. DET SKER IK­KE sjæl­dent, at jeg bli­ver kon­tak­tet af me­re el­ler min­dre des­pe­ra­te mu­si­ke­re, en sjæl­den gang og­så af sce­ne­kunst­ne­re, her­un­der stan­dup- ko­mi­ke­re, der ik­ke for­står den mang­len­de op­bak­ning, bl. a. i pres­sen og på ra­dio­sta­tio­ner­ne. Det er uret­fær­digt, sy­nes man. JEG PLE­JER AT si­ge, at den stør­ste skylds­byr­de lig­ger på dig, der sæt­ter dig til ta­ster­ne el­ler tæn­der for op­ta­ge­ren. Det er dit eget valg. Så må man ta­ge klø­e­ne og ig­nor­an­cen. Ac­cep­te­re den kends­ger­ning, at nog­le kunst­ne­re af for­skel­li­ge grun­de får au­to­ma­tisk med­vind i pres­sen. ME­KA­NIS­MER­NE KAN FO­RE­KOM­ME dybt ube­ha­ge­li­ge, men ver­den er nu en­gang ind­ret­tet så­dan, at hvis man vil fi nde ret­fær­dig­hed, må man le­de i Kar­novs lovsam­ling.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.