’’

BT - - KULTUR -

Jeg ple­jer at si­ge, at den stør­ste skylds­byr­de lig­ger på dig, der sæt­ter dig til ta­ster­ne el­ler tæn­der for op­ta­ge­ren. Det er dit eget valg. Så må man ta­ge klø­e­ne og ig­nor­an­cen

HAR MÅT­TET SI­GE det til mig selv, da en per­fi d an­mel­der an­meld­te en bog, jeg hav­de skre­vet, med tre fak­tu­el­le fejl på ba­re et par hund­re­de an­slag. Hvis man et øje­blik ac­cep­te­rer un­der­teg­ne­des skri­ve­bord her på re­dak­tio­nen som en form for sta­ti­stisk hold­bart ma­te­ri­a­le, er kon­klu­sio­nen en­kel: Det krib­ler og krab­ler i un­der­sko­ven i dansk mu­sik­liv. I PE­RI­O­DEN FRA det tid­li­ge for­år - und­ta­get som­mer­fe­ri­e­pe­ri­o­den - frem til nu har jeg i snit mod­ta­get en ny cd dag­ligt, ud­sendt af kunst­ne­re; me­re el­ler min­dre for egen reg­ning, nog­le gan­ge med støt­te. In­di­mel­lem tæn­ker man: Bla­ch­man, hvor er du, når man for en gangs skyld har brug for dig. DET ER ME­GET po­si­tivt, at vi le­ver i et sam­fund, hvor der er over­skud, og hvor tek­no­lo­gi­en gør, at men­ne­sker kan vir­ke­lig­gø­re de­res drøm­me - og­så de kunst­ne­ri­ske. Som det vil frem­gå af BTs an­mel­del­ser om et par da­ge, gem­mer der sig et par po­si­ti­ve over­ra­skel­ser i bun­ken af nye, ’ ukend­te’ ud­gi­vel­ser. DET FØR­STE, MAN skal gø­re op med sig selv, når man ud­sen­der ny mu­sik, bø­ger, fi lm m. m., er, om man er klar til skuff el­sen. El­ler gø­re som en sku­e­spil­ler, jeg en­gang tal­te med, der kun nå­e­de at med­vir­ke i en en­kelt spil­le­fi lm - ta­ge det med hu­mor:

’ JEG HAV­DE EL­LERS skre­vet tak­ket­a­len til Oscar- fe­sten’, som han sag­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.