For åben skærm

BT - - TV - RO­MAN­TISK KO­ME­DIE

Kon­trol­fre­a­ken Ab­by Ri­ch­ter er pro­du­cer på et mor­gen- tvs­how, men har store pro­ble­mer på ar­bej­de og i pri­vat­li­vet: Se­er­ne er be­gyndt at svig­te hen­des pro­gram - og al­le fy­re­ne bli­ver skræmt væk af hen­des do­mi­ne­ren­de fa­con. Hvad skal hun stil- le op? En sen nat­te­ti­me kom­mer hun ved et til fæl­de til at se tv- showet ” The Ug­ly truth” på lo­kal- tv. Her kan se­er­ne rin­ge ind til Mi­ke Ale­xan­der, der er co­ach og livs­stil­s­eks­pert. På ma­cho­ag­tig fa­con gi­ver han mænd og især kvin­der nog­le kon­tan­te og me­get li­ge­frem­me for­slag til løs- nin­ger på de­res sam­livspro­ble­mer. Ab­by bli­ver dybt in­dig­ne­ret over Mi­kes man­gel på fi nfø­lel­se og rin­ger ind til showet. Da hun kom­mer igen­nem, be­gyn­der hun at dis­ku­te­re med ham. Han pil­ler hen­des ar­gu­men­ter fuld­stæn­digt fra hin­an­den, og da dis­kus­sio­nen fort­sæt­ter, ka- ta­lo­gi­se­rer han hen­de som et håb­løst til­fæl­de og afb ry­der for­bin­del­sen. Næ­ste mor­gen får Ab­by et kæm­pe chok, da hen­des chef præ­sen­te­rer

Med­vir­ken­de: Mi­ke som det nye pust til de­res skran­ten­de tv- pro­gram. ( TV 2)

Kat­he­ri­ne Heigl som Ab­by Ri­ch­ter og Ge­rard But­ler som Mi­ke Ale­xan­der i den ame­ri­kan­ske ro­man­ti­ske ko­me­die ” The Ug­ly Truth” fra 2009. Fo­to: TV 2

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.