OLSENBANDEN SER DA­GENS LYS

BT - - TV/ RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for 47 år si­den 1968

LØ­VEN 22.07 - 22.08 Du er ik­ke i tvivl om, at der skal nye bol­ler på sup­pen, som man si­ger. Du er me­re klar og pa­rat, end du læn­ge har væ­ret, til at prø­ve no­get nyt. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Det vil væ­re vig­tigt, at du i al­le sam­men­hæng får sagt din me­ning. Hol­der du dig tilbage, vil du mær­ke det in­de­ni dig selv og bli­ve util­freds. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Det er nu, du skal kom­me frem med al­le di­ne vi­sio­ner for frem­ti­den. Bå­de pri­vat og ar­bejds­mæs­sigt har du man­ge for­de­le at dra­ge nyt­te af. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Da­gen hand­ler en hel del om øko­no­mi. Du skal væ­re var­som med, at du ik­ke kø­ber no­get el­ler si­ger ja til no­get, som du ik­ke har råd til. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:* Øko­no­mi:*** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Du kan reg­ne med, at du har mas­ser af mod og lyst til at gø­re præ­cis det, som du har lyst til. Så hvad med at kom­me i gang? Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:* STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Der er fo­kus på din øko­no­mi samt dit kær­lig­heds­liv, hvor det er vig­tigt at si­ge, at du ik­ke skal spre­de di­ne ener­gi­er men væ­re må­l­ret­tet. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Månen på­vir­ker dit tegn i dag. Det in­di­ke­rer, at du me­re fø­lel­ses­fuld end sæd­van­ligt, og at din tå­l­mo­dig­hed kan lig­ge på et me­get lil­le sted. Kær­lig­hed:* Ar­bej­de:* Øko­no­mi:* FISKENE 19.02 - 19.03 Der er kær­lig­hed og ro­man­tik i luft en. Det er en god idé selv ta­ge et frisk ini­ti­a­tiv, hvis du fø­ler be­hov for det. Du er i dit prak­ti­ske hjør­ne. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:* Øko­no­mi:*

12). ( Svær 22). ( Mid­del 37). ( Nem

- Den før­ste Ol­sen ban­den- film har pre­mi­e­re

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.