’’

BT - - SØNDAG -

» Så æn­drer vi må­den at gø­re det på. Vi la­ver nog­le stør­re mø­der, hvor fl ere for­e­nin­ger kan kom­me. «

Nog­le af de før­ste re­ak­tio­ner på din ud­næv­nel­se gik på, at det var smart af Løk­ke, for så kom du ud af lan­det?

» Det er sandt, at jeg er me­get ude. Men for at væ­re en kom­plet po­li­ti­ker skal man vi­de no­get om det he­le. Det her er og­så en mu­lig­hed for at kom­me væk fra ham, der har ud­strå­ling som ‘ et reg­ne­ark’, « si­ger Kri­sti­an Jen­sen, der ik­ke læg­ger ik­ke skjul på, at han ’ er i po­li­tik for mag­tens skyld.’

» Jeg ved og­så, hvor den mest cen­tra­le po­si­tion er. I Stats­mi­ni­ste­ri­et. « Han over­ve­jer si­ne ord, in­den han si­ger: » Et ka­rak­ter­træk, der må­ske er væ­sent­ligt ved mig, er, at jeg lø­ber ma­ra­ton en gang imel­lem. Der skal man ik­ke væ­re be­kym­ret for, hvem der lø­ber hur­tigst eft er fem el­ler 10 km. Jeg har nu væ­ret i Fol­ke­tin­get i 17 år, jeg er 44 år gam­mel. Jeg har ik­ke tænkt mig at stop­pe tid­ligt, og jeg vil ger­ne si­ge - og det kan væ­re bå­de en trus­sel og et løft e - I kom­mer ik­ke til at glem­me mig i Dan­mark. «

Kri­sti­an Jen­sen vil som uden­rigs­mi­ni­ster for­sø­ge at væ­re ‘ me­re di­rek­te’, når han mø­des med præsidenter og pre­mi­er­mi­ni­stre. Men i Ukrai­ne er det ty­de­ligt, at han og­så er ble­vet hvirv­let ind i diplo­ma­tiets sprog, hvor det er ‘ en ære af at mø­de’ par­la­ments­med­lem­mer, som han og­så ‘ tak­ker for at ha­ve af­sat tid’.

Det er som en uen­de­lig strøm af hø­fl ig­heds-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.