’ MIG- TID’ ER VIG­TI­GE

BT - - SØNDAG -

ik­ke at væ­re alt i mit liv. «

Den 32- åri­ge mor op­le­ver oft e, at an­dre kæ­der hen­des be­slut­ning sam­men med et be­hov for at gø­re kar­ri­e­re. For Li­ne Juhl har fra­val­get af børn dog in­tet at gø­re med job­si­tu­a­tio­nen. Ly­sten til at få fl ere børn er der ba­re ik­ke.

» Jeg har ik­ke lyst til at ar­bej­de 60 ti­mer om ugen. Det er ik­ke dét, det hand­ler om. Det er den al­min­de­li­ge dag­lig­dag og de ting, jeg går op i, jeg vil ha­ve tid til. Jeg el­sker at ar­bej­de på min ja­pan­ske ha­ve for­an hu­set, la­ve gra­fi ske ting på com­pu­te­ren om aft enen, og så er jeg ved at skri­ve en bog, « si­ger Li­ne Juhl.

I driv­hu­set lu­ger hun sam­men med Mia ud i be­de­ne. Så­dan her ny­der Li­ne Juhl at væ­re sam­men med sin dat­ter. Hvor hun kan væ­re nær­væ­ren­de og ek­sem­pel­vis har tid til at læ­re hen­de, hvor­dan man dyr­ker si­ne eg­ne grønt­sa­ger.

Li­ne Juhl ved godt, at nog­le vil si­ge, at hun er egoi­stisk. At hun bur­de ’ be­fri’ sit barn fra en til­væ­rel­se som en­somt ene­barn og sam­ti­dig væ­re med til at sik­re en re­pro­duk­tion af det dan­ske sam­fund. Men det er ik­ke hen­des pro­blem, fast­hol­der hun.

» Selv­føl­ge­lig tæn­ker jeg på mig selv. Jeg vil ha­ve det godt, og min fa­mi­lie skal ha­ve det godt. Der­for hand­ler det ik­ke kun om det bed­ste for min dat­ter. Vi skal al­le sam­men væ­re her, « si­ger Li­ne Juhl.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.