D

BT - - SØN­DAG -

et ly­se­rø­de lø­be­hjul su­ser langs par­cel­hu­set. En fi re­årig pi­ge for­svin­der om hjør­net og en­der i bag­ha­ven ved den sto­re tram­po­lin, rut­sje­ba­nen og det af­skær­me­de bål­sted. Hun lø­ber for­bi driv­hu­set og mod gyn­ge­sta­ti­vet. » Er du ik­ke glad for, at du har alt det her for dig selv?, « rå­ber hen­des mor, 32- åri­ge Li­ne Juhl.

Pi­gen mum­ler i en hur­tig ven­ding, at hun nu ger­ne vil­le ha­ve en lil­le­sø­ster el­ler - bror, men glem­mer det så igen, da hun hop­per op på gyn­gen.

For selv­om om­gi­vel­ser­ne i det ro­li­ge par­cel­huskvar­ter i Rø­d­ov­re med blin­de ve­je og mas­ser af plads nær­mest kal­der på fl ere børn, har Li­ne Juhl truff et et be­vidst valg. Hun vil kun ha­ve ét barn.

» For mig er det ik­ke alt at væ­re mor. Hvis jeg skal væ­re glad, og vo­res fa­mi­lie kan ha­ve det godt, skal jeg og­så væ­re no­get an­det end en mor. Fle­re børn vil­le fj er­ne fri­he­den til at gø­re det, jeg har lyst til, « si­ger Li­ne Juhl, der til dag­lig ar­bej­der som gra­fi ker.

Den 32- åri­ge mor er langt­fra den ene­ste dan­ske kvin­de, der fra­væl­ger bør­ne­fl ok­ken og i ste­det bru­ger li­vet på an­dre ting. I de se­ne­ste 55 år er dan­ske kvin­der gå­et fra i gen­nem­snit at få 2,54 barn til i 2014 blot at få 1,69 barn. Sam­ti­dig run­der hver sy­ven­de kvin­de i dag 50 år uden at ha­ve bragt børn til ver­den. I 1996 var det hver 10. kvin­de, vi­ser tal fra Dan­marks Sta­ti­stik.

Alarm

Ud­vik­lin­gen har få­et bå­de eks­per­ter og of­fent­li­ge in­stan­ser til at slå alarm. Se­ne­st Kø­ben­havns Kom­mu­ne, der tid­li­ge­re på ugen lan­ce­re­de en ny kampag­ne, der skal få de un­ge til fø­de­stu­er­ne og ind­tæn­ke børn al­le­re­de i stu­di­e­ti­den.

Syv må­ne­der tog det for Li­ne Juhl og hen­des mand at bli­ve gravi­de med øn­ske­bar­net, dat­te­ren Mia, der i dag er fi re år. Egent­lig hav­de Li­ne Juhl og­så tænkt, at hun skul­le ha­ve tre børn, in­den hun fyld­te 30 år. I dag ved hun, at hun vil­le væl­ge at få en abort, hvis hun igen skul­le bli­ve gravid.

» Jeg var slet ik­ke for­be­redt på den livs­for­an­dring, det er at få børn. Vi har al­tid væ­ret me­get hjem­me, men jeg glem­te ba­re, at når jeg var hjem­me, så la­ve­de jeg no­get. Der var det ba­re mig. Og det var dét, der blev ta­get væk, da jeg fi k en ba­by, « si­ger Li­ne Juhl og ud­dy­ber:

» Jeg har da eft er­føl­gen­de tænkt, at jeg må­ske al­drig skul­le ha­ve få­et et barn. Men jeg tæn­ker og­så, at det er en ud­vik­ling, man skal igen­nem. Og selv­føl­ge­lig el­sker jeg Mia. Det at væ­re mor er ba­re kun én rol­le. Det be­hø­ver

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.