SO­CIO­LOG: SAM­FUN­DET OP­DRA­GER TIL EGOIS­ME

BT - - SØNDAG -

At dan­ske kvin­der i hø­je­re grad fra­væl­ger bør­ne­fl ok­ken, for­di de vil no­get an­det i li­vet, er en kon­se­kvens af et mo­der­ne sam­fund med man­ge mu­lig­he­der, me­ner so­cio­log og frem­tids­for­sker Birthe Lind­dal. Hun pe­ger på, at yn­gre kvin­der op­dra­ges til at få børn se­ne­re, for­di kar­ri­e­ren skal ha­ve før­ste­pri­o­ri­tet. Fle­re bli­ver i dag der­for en­ten for gam­le til at bli­ve gravi­de el­ler væl­ger be­vidst børn fra, for­di de hel­le­re vil nog­le an­dre ting med li­vet.

» Man­ge når al­drig der­til, hvor de kan rum­me num­mer to, tre el­ler fi re. For børn er en kræ­ven­de stør­rel­se, og når folk går så sent i gang, er det bi­o­lo­gi­ske ur stå­et af, « si­ger Birthe Lind­dal og til­fø­jer:

» Børn bli­ver ud­skudt, for­di sam­fun­det først vil så me­get an­det med kvin­der­ne. Dan-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.