Fy­re­ne er kun ude eft er én ting

BT - - SØNDAG - Bt. dk/ brev­kas­ser

Hej An­net­te! Det er som om, jeg går i de sam­me møn­stre. Jeg fø­ler, at de fy­re, som bli­ver vil­de med mig, er nog­le, jeg ik­ke har in­ter­es­se for over­ho­ve­det, og dem, jeg fal­der for, er ik­ke in­ter­es­se­ret i mig. Jeg ved godt, man si­ger, at ’ man vil ger­ne ha­ve det, som man ik­ke kan få’, men hver gang jeg har en fl irt, er det som om, det stop­per af sam­me grund. Jeg kan ik­ke fi nde ud af, om det er mig, som gør no­get for­kert, for­ha­ster no­get el­ler lig­nen­de. Jeg er et afh æn­gig­heds­men­ne­ske som si­ger spar­to. Jeg sav­ner kær­lig­he­den, men det er som om, al­le de fy­re, jeg da­ter, ik­ke er sø­de ved mig og kun er ude eft er én ting. Jeg ved ik­ke, hvor­dan man da­ter læn­ge­re, el­ler hvem jeg skal gå eft er for ik­ke at gå i sam­me møn­ster. Jeg går me­get i by­en, for jeg vil ik­ke sid­de der­hjem­me. Og jeg el­sker op­mærk­som­he­den, og den får jeg skam og­så – til­træk­ker stort set al­tid folk, som blot kun vil ha­ve sex med mig. El­ler dren­ge som har haft en trist for­tid, væ­ret ud­sat for no­get, hår­de brud, ban­ge for fø­lel­ser osv. Hjælp – jeg bli­ver sinds­syg. Hil­sen Em­ma Hej Em­ma! Vi til­træk­ker ik­ke al­tid dem, vi ger­ne vil til­træk­ke. Og an­dre gan­ge får vi sim­pelt­hen ik­ke øje på, hvem vi egent­lig til­træk­ker. Ik­ke sjæl­dent i mit vok­sen­liv er det sket, at jeg har mødt no­gen, som jeg som helt ung var dybt fo­rel­sket i, og så kom­mer de og for­tæl­ler mig, at de og­så var fo­rel­ske­de i mig den­gang, men ik­ke tur­de vi­se det. Så står man dér og tæn­ker: ’ Din store torsk!’ For jeg gik i man­ge år og tro­e­de, at jeg var 100 pct. util­træk­ken­de. F. eks. lyk­ke­des det mig al­drig at sco­re no­gen på mit gym­na­si­um, og der var el­lers mas­ser af fe­ster. Hrmf! Jeg sy­nes egent­lig godt, du kan for­sø­ge at væ­re me­re off en­siv over for dem, du ger­ne vil ha­ve. Du for­tæl­ler, at I fl ir­ter, og der­eft er går det galt. Jeg har en for­nem­mel­se af, at du ik­ke for­ha­ster no­get, men sna­re­re får truk­ket tin­ge­ne i lang­drag. Hvis du vil no­get, så tror jeg, du skal mel­de me­get me­re di­rek­te ud: ’ Du ser dej­lig ud!’ El­ler du kan med et stort smil si­ge: ’ Tænk, jeg står sim­pelt­hen og tæn­der på dig’. Jeg kan si­ge af er­fa­ring, at det kan mænd godt li­de at hø­re.

Læs he­le An­net­tes svar på bt. dk/ brev­kas­ser

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.