’’

BT - - SØNDAG -

DET ER NO­GET pud­sigt no­get, den der selv­med­li­den­hed. Jeg ken­der så man­ge, der er sy­ge. Nog­le af dem er uhel­bre­de­ligt sy­ge, og jeg ken­der og­så men­ne­sker, der har mi­stet de­res kæ­re, og jeg hø­rer dem al­drig si­ge: ’ Det er synd for mig’. Det til trods for, at det helt ind­ly­sen­de er synd for dis­se men­ne­sker. Når den dér uklæ­de­li­ge selv­med­li­den­hed kom­mer sni­gen­de, så sy­nes jeg, at den oft e ram­mer folk, der – ja, und­skyld – ro­der rundt med de­res liv med na­bo­er, med fa­mi­lie­for­hold, med øko­no­mi el­ler an­dre selv­skab­te pro­ble­mer. Jeg kan helt sik­kert og­så selv ro­de med mit liv i pe­ri­o­der, men den dag jeg kom­mer og si­ger: ’ Det er synd for mig’, så hå­ber jeg, no­gen vil gi­ve mig en ma­ve­pu­ster.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.