Taj Ma­hal i mud­der­bad

In­di­en:

BT - - REJSER - Lars Jo­han­sen ljz@ bt. dk Iris

TURIST- AT­TRAK­TION

Det er gan­ske al­min­de­ligt, at vi men­ne­sker an­ven­der mud­der­ma­sker for at ple­je vo­res an­sigts­hud, men det hø­rer til sjæl­den­he­der­ne, at he­le byg­nings­vær­ker un­der­går sam­me be­hand­ling.

Men det skal en af ver­dens smuk­ke­ste og mest iko­ni­ske byg­nin­ger nu. Og i det­te til­fæl­de vur­de­res mud­der­be­hand­lin­gen at kom­me til at stræk­ke sig over he­le ni år.

Det er in­di­ske Taj Ma­hal, der i den grad træn­ger til en mud­der­kur, skri­ver avi­sen Ti­mes of In­dia.

Avi­sen har få­et ak­tind­sigt i Ar­cha­e­o­lo­gi­cal Sur­vey of In­dia un­der det in­di­ske kul­tur­mi­ni­ste­ri­ums pla­ner for den hårdt til­træng­te re­stau­re­ring af Taj Ma­hal, der hvert år til­træk­ker mil­li­o­ner af bå­de in­den­land­ske og uden­land­ske turi­ster.

Fra hvid til gul- brun

Mau­so­le­et, der lig­ger i by­en Agra i den nord­li­ge del­stat Ut­tar Pra­desh, blev op­ført i strå­len­de hvid mar­mor fra 1631- 1647 af Shah Ja­han, som en hyl­dest og kær­lig­hed­ser­klæ­ring til hans af­dø­de ynd­lings­hu­stru, Mum­taz Ma­hal.

Men luft­foru­re­nin­gen i om­rå­det har mis­far­vet mar­moret, så over­fla­den nu frem­står let­te­re gul­lig og sær­ligt ud­sat­te ste­der end­da en me­get lidt ro­man­tisk gul­lig- brun.

Syn­de­ren er pri­mært sod fra ku­laf­bræn­ding i store og små virk­som­he­der i om­rå­det, luft­foru­re­ning fra et oli­er­af­fi­na­de­ri ved Yamu­n­af­lo­den ved si­den af Taj Ma­hal samt de lo­ka­le hus­hold­nin­gers brug af bå­de ko­ka­ger og al­skens af­fald som brænd­sel.

Men og­så ud­stød­nin­gen fra bi­ler og mo­tor­cyk­ler i den sta­digt til­ta­gen­de in­di­ske tra­fik – ik­ke mindst fra me­ga­by­en New Del­hi, der lig­ger 200 km bor­te – spil­ler ind.

Da der så­le­des er ta­le om ved­bli­ven­de foru­re­ning, som det vil væ­re svært at få bugt med, vur­de­rer myn­dig­he­der­ne, at mud­der­ku­ren ef­ter den­ne he­le store rens­nings- om­gang skal gen­ta­ges i mil­de­re grad hvert sjet­te- sy­ven­de år.

Skån­som pro­ces

Taj Ma­hal be­står af et ind­gangs­par­ti, et klas­sisk is­la­misk, sym­me­trisk ha­ve­an­læg med ka­na­ler, samt sel­ve det kup­pelkro­ne­de mau­sole­um, in­dram­met af fi­re mi­na­re­ter.

Det bli­ver i før­ste om­gang kup­len og mi­na­re­ter­ne, der over to år skal pak­kes ind i mud­der, så man vil sta­dig kun­ne se mau­so­le­et in­de­fra.

Man har valgt mud­de­rind­pak- nin­gen, hvor mud­de­ret i øv­rigt bli­ver la­vet ef­ter sam­me op­skrift som de mud­der­ma­sker, in­di­ske kvin­der tra­di­tio­nelt bru­ger, for at væ­re så skån­som som mu­lig – ik­ke kun over­for mar­moret, men og­så de ind­lag­te or­na­men­ter i far­ve­de hal­væ­del­sten, Kor­an- ind­skrif­ter­ne samt fel­ter med ud­skår­ne blom­ster.

Man tør sim­pelt­hen ik­ke bru­ge kras­se ke­mi­ka­li­er, hvis lang­tids­virk­ning man ik­ke er sik­ker på.

Når pro­ces­sen bli­ver så lang­va­rig, hæn­ger det sam­men med, at mud­de­ret skal smø­res på i tyn­de lag, tør­re ind i sol­var­men, hvor­ved det » suger « mis­farv­nin­gen til sig, og der­på for­sig­tigt bør­stes af i fla­ger, hvor­ef­ter mar­mor­over­fla­den va­skes i destil­le­ret vand.

Taj Ma­hal har tid­li­ge­re få­et den­ne be­hand­ling på en­kel­te om­rå­der, se­ne­st i 2008, så man ved, at det vir­ker. Det ta­ger ba­re tid.

In­di­ske Taj Ma­hal, der blev byg­get i 1600- tal­let, til­træk­ker hvert år mil­li­o­ner af turi­ster. Mau­so­le­et, der lig­ger i by­en Agra, blev ver­dens­arv i 1983.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.