3 ak­ti­vi­te­ter i Dan­mark

BT - - REJSER - Af Martin Hof­f­mann Kø­nig, bor­ne­fe­rie. dk rej­se­liv@ ber­ling­s­ke. dk

EF­TER­ÅRS- UD­FLUG­TER stu­de­res på det hyg­ge­li­ge lo­kal­mu­se­um Krop­pe­dal.

Sel­ve mu­se­et er kun 13 år gam­melt, men si­den 1979 har den hvi­de bon­de­gårds­lig­nen­de byg­ning hu­set det astro­no­mi­ske Ole Rø­mers Mu­se­um, for­di rester­ne af Ole Rø­mers ob­ser­va­to­ri­um lig­ger få hund­re­de me­ter fra mu­se­et i form af nog­le pæ­le­re­ster i Vestsko­ven.

Mu­se­et af­hol­der stjer­ne­af­te­ner, som er spæn­den­de, hvis man blot er mo­de­rat in­ter­es­se­ret i astro­no­mi og him­mel­rum­met. Og sær­ligt når ef­ter­å­rets mør­ke har sæn­ket sig, er der emi­nen­te mu­lig­he­der for at stu­de­re mæl­ke­vej­en fra mu­se­ets stjer­nekik­kert, der an­gi­ve­ligt er Dan­marks næst­stør­ste.

Om­gi­vet af fa­sci­ne­ren­de må­le­in­stru­men­ter og stjer­nekik­ker­ter for­kla­res blandt an­det le­ven­de, hvor­dan vo­res na­bo­pla­net Jupi­ter – sol­sy­ste­mets stør­ste og kendt for sit » rø­de øje « , der er en over 400 år gam­mel or­kan – og dens man­ge må­ner kan ses med det blot­te øje.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.