Fter­års­fe­ri­en 3 ak­ti­vi­te­ter i ud­lan­det

BT - - REJSER -

LUKSUSFANGE I EN HANGAR Hvor: Tro­pi­cal Islands, Tro­pi­cal- IslandsAl­lee 1, Kraus­ni­ck, Tys­kland Pris: En dags­bil­let til tro­pelan­det ko­ster 36 eu­ro ( cir­ka 270 kr.) for voks­ne, 28,50 eu­ro ( cir­ka 215 kr.) for børn mel­lem 6 og 14 år. Små børn er gra­tis. In­fo: tro­pi­cal- islands. de Sve­den pib­ler langs hår­kan­ten, mens vi bak­ser tre børn og ba­ga­ge gen­nem en 27 gra­der varm gi­gant­bob­le in­de­hol­den­de Eu­ro­pas stør­ste ba­de­land, Tro­pi­cal Island.

Iført vin­ter­frak­ker, lange fore­de buk­ser og solide ski­hu­er er mal­pla­ce­ret den bed­ste be­skri­vel­se af vo­res fa­mi­lie, som vi van­drer rundt blandt biki­ni- og ba­de­buk­se­klæd­te fa­mi­li­er, der ha­ster til stran­den.

Men når man går fra kul­de til plus 27 gra­der på den kor­te tid, det ta­ger at åb­ne en ho­ved­dør, er der et ef­ter­slæb hvad på­klæd­ning an­går.

Tro­pi­cal Island, en ti­mes kør­sel syd for Ber­lin, er enormt, og sær­ligt for børn er mu­lig­he­der­ne man­ge – og så er der varmt.

20 me­ter fra vo­res » hus « bre­der en 200 me­ter lang sand­strand sig med det fi­ne­ste sand, hund­red­vis af mør­ke lig­ge­sto­le, den kla­re­ste blå him­mel med de­ko­ra­ti­ve bo­muld­stot­ter af sky­er kli­stret på et enormt bag­grundslær­red, der trods sin kun­stig­hed blot kræ­ver gan­ske let fan­ta­si for at kun­ne drøm­me sig til de var­me lan­de. Samt små øer med bam­bus­hyt­ter, som om af­te­nen for­vand­les til en ekso­tisk shows­ce­ne, og når luf­ten er 27, og van­det 31 døg­net rundt, så træk­ker van­det kon­stant.

Selv om øen kun er lidt over tre ki­lo­me­ter lang, er der solide ud­for­drin­ger for sær­ligt små ben, og da vi ef­ter 20 mi­nut­ters van­dring når et ste­net og for­vi­tret stran­d­om­rå­de ved Bröt­hol­mar­na, stop­per vi og spi­ser frokost.

Bag­ef­ter snit­ter vi li­ge en pind, før tu­ren går vi­de­re gen­nem Sön­dre Skog, hvor over 300 år gam­le træ­er snor sig over et om­rå­de med dun­kelt ud­se­en­de søvand.

Ef­ter nog­le ti­mer er vi nå­et til øens nord­li­ge del, hvor fyrtår­net si­den 1884 har gu­i­det sø­fa­ren­de, og her er det tid til en pau­se me­re – som blandt an­det kan bru­ges på at lø­be på sten­for­ma­tio­ner og krav­le på klip­pe­styk­ker. Be­mærk: I ef­ter­års­fe­ri­en sej­les der kun til øen lør­da­ge og søn­da­ge kl. 10 og 12. TÆT PÅ SNABLEN Hvor: Ti­er­park Ha­gen­beck, Lok­sted­ter Gren­z­straße 2, Ham­burg, Tys­kland Pris: En­tré ko­ster 20 eu­ro ( cir­ka 150 kr.) for voks­ne, 15 eu­ro ( cir­ka 100 kr.) for børn mel­lem 4 og 16 år. Små børn er gra­tis. In­fo: ha­gen­beck. de Selv om Ti­er­park Ha­gen­beck i Ham­burg an­gi­ve­ligt er en af de ene­ste dy­re­par­ker i Eu­ro­pa, der ik­ke får nog­le for­mer for stats­støt­te, er par­kens ube­tin­get stør­ste at­trak­tion næ­sten gra­tis.

Bug­ten­de som en ivrig reg­norm ef­ter et hef­tigt regn­vejr er den be­hå­re­de ele­fants­na­bel i kon­stant be­væ­gel­se, og når man la­der hån­den kom­me helt tæt på to- ka­nals » rø­ret « , der suger som en støv­su­ger og har kræf­ter som en kvæ­ler­slan­ge, er op­le­vel­sen af at væ­re tæt på en af na­tu­rens kæm­per i høj­sæ­det.

Selv om dy­re­pas­ser­ne har smidt en gim­mi­ck ind i form af mu­lig­he­den for at læg­ge en mønt i sna­bel­spid­sen og se ele­fan­ten ræk­ke mønt­en til dy­re­pas­se­ren, er det me­re for­tryl­len­de selv at in­ter­a­ge­re med ele­fan­ter­ne ved at hånd­fodre dem med de æb­ler og gu­le­rød­der, man har købt ( til en pris, man selv be­stem­mer).

Der skal ty­de­lig­vis rig­tig man­ge over­skår­ne æb­ler, gu­le­rød­der og agur­ke­styk­ker til at mæt­te de enor­me ma­ver, men for­nem­mel­sen af at bi­dra­ge til dy­re­nes fod­ring en op­le­vel­se, som er værd at rej­se ef­ter.

Hal­lands Vä­derö, Sve­ri­ge Sejl­tu­ren ko­ster 120 sven­ske kr. for voks­ne og 60 sven­ske kr. for børn.

hal­landsva­dero. se

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.