Øster­sår­s­fe­rie

BT - - REJSER - Kim Flyvbjerg ki­fl@ ber­ling­s­ke. dk FOOD

GASTRONOMI

For nog­le er østers en ny­del­se på linje med sex. Men for de fle­ste dan­ske­re er de sal­te blød­dyr sta­dig ta­bu. No­get, man di­rek­te væm­mes ved el­ler i hvert fald skal over­vin­de sig selv for at ind­ta­ge. En mand­doms­prø­ve.

Og der­for ski­ber vi tons­vis af dan­ske østers ud af lan­det til an­dre mar­ke­der, der sæt­ter me­re pris på dem.

Men så­dan be­hø­ver det ik­ke at væ­re, me­ner Oy­ster Trop­hy We­ek.

For fem­te år i træk di­sker man i sko­ler­nes ef­ter­års­fe­rie op med en stri­be ar­ran­ge­men­ter over he­le lan­det, der skal åb­ne dan­sker­nes øj­ne for vo­res man­ge østers – i ste­nal­de­ren en vig­tig kil­de til pro­te­in og i 1587 en de­li­ka­tes­se så eks­klu­siv, at Fre­de­rik II op­hø­je­de øster­s­fangst til et mo­nopol un­der kon­ge­hu­set.

Østers på me­nu­en

I København blev øster­su­gen ( og ad­skil­li­ge østers) åb­net fre­dag ef­ter­mid­dag, da Ma­ri­ti­me Nyt­te­ha­ver hav­de pre­mi­e­re på un­der­vis­nings­for­lø­bet » Øster­stæm­mer­ne « for børn og voks­ne – Ma­ri­ti­me Nyt­te­ha­ver er en fore­ning, der ar­bej­der med at op­dyr­ke Kø­ben­havns Havn.

Børn og voks­ne kan og­så hyg­ge sig sam­men på tors­dag, når Mad- sko­len Smal­lChefs ud­for­sker og til­be­re­der østers på Fol­kets Mad­hus på Klø­ver­marks­vej på Ama­ger.

Gen­nem he­le ugen sæt­ter en stri­be af Kø­ben­havns re­stau­ran­ter østers på me­nu­en, og ger­ne i uven­tet sel­skab. På Kay­ak Bar på Børskaj pep­per man den klas­si­ske kom­bi­na­tion af østers og champag­ne op med en tur i sau­na.

Hos Ti­re Bou­chon i Teg­l­gårds­stræ­de skyl­les blød­dy­ret ned med abs­inth. Og på Es­pla­na­den har dansk ga­stro­no­mis grand old man, Erwin Lau­ter­bach, sam­men­sat to øster­s­me­nu­er på Re­stau­rant Lum­ske­bug­ten.

Gå selv på øster­sj­agt

Vil man tæt­te­re på kil­den, skal man dog til Jyl­land, hvor man fin­der de to slags østers, der fo­re­kom­mer i Dan­mark.

I Lim­fjor­den fin­des den sid­ste store stam­me af den op­rin­de­li­ge eu­ro­pæ­i­ske østers, Ostrea edulis. Man kan selv sam­le den fla­de, run­de og un­der­kop­sto­re fæt­ter, når Jyl­landsAkva­ri­et i Thy­bor­øn ar­ran­ge­rer øster­s­sa­fa­ri fle­re gan­ge i lø­bet af ugen.

Og man kan hø­re om dens be­tyd­ning for vo­res for­fædre bå­de på Lim­fjord­s­mu­se­et i Løg­stør, og når Ste­nal­der­cen­ter Er­tebøl­le fo­re­står gu­i­de­de tu­re til den 7.000 år gam­le østers­bun­ke ved Er­tebøl­le.

Læn­ge­re mod syd fin­der man den an­den østers, der le­ver i Dan­mark. Det er den af­lan­ge stil­le­hav­søsters, Cras­so­strea gi­gas, som er en så­kaldt in­va­siv art.

Det vil si­ge en art, der tra­di­tio­nelt ik­ke er hjem­me­hø­ren­de i Dan­mark, men er van­dret her­til – i det­te til­fæl­de fra Frankrig, hvor man i 1970er­ne på grund af syg­dom blandt de eu­ro­pæ­i­ske østers sat­te stil­le­hav­søsters

Fo­to: ud, som si­den hen har bredt sig i stor stil.

På van­dre­tur i Va­de­ha­vet

Hvor eu­ro­pæ­i­ske østers i Lim­fjor­dens er re­la­tivt sjæld­ne, fin­des der he­le ban­ker med stil­le­hav­søsters i Va­de­ha­vet. Og­så her ud­by­des der øster­s­sa­fa­ri­er, bå­de fra fast­lan­det og fra Fa­nø, hvor der he­le ugen er Va­de­havs­festi­val.

At ifø­re sig wa­ders og be­gi­ve sig ud i det forun­der­li­ge Va­de­hav er en ene­stå­en­de op­le­vel­se, ik­ke mindst i tå­ge, hvor man hur­tigt mi­ster ev­nen til at ori­en­te­re sig. Af sam­me grund skal man la­de væ­re at gå der­ud selv.

Østers spi­ses i Dan­mark fra ok­to­ber og frem til maj. Her er van­det koldt, og der er der­for fær­re bak­te­ri­er i van­det end om som­me­ren, hvor man fra­rå­der at sam­le østers.

Læs me­re på oysterwe­ek. dk

Mon der er nog­le der­ne­de et sted? Kom­bi­ner en stor­slå­et na­tu­ro­p­le­vel­se med at få no­get læk­kert med hjem at spi­se på en øster­s­sa­fa­ri i Va­de­ha­vet i ef­ter­års­fe­ri­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.