’ Vi hjæl­per Da

BT - - EM- KVALIFIKATION -

EM- KVAL., grp. I

6eren kl. 18.00 til hans nu­væ­ren­de klub, Spartak Mos kva, vil det an­der­le­des og er klar til at gi­ve dansk fod­bold en stor ga­ve.

» For mig per­son­ligt vil jeg først og frem­mest vin­de for mit hold og mit land, men hvis jeg så på no­gen må­de kan hjæl­pe Dan­mark, vil det væ­re en for­nø­jel­se, for jeg har nog­le me­get go­de dan­ske ven­ner, og det vil væ­re en god mu­lig­hed. Så når vi vin­der, bli­ver det en rar fø­lel­se at vi­de, at jeg har hjul­pet Dan­mark til at kva­li­fi ce­re sig til EM, « si­ger han og til­fø­jer:

» Vi har brug for en sejr. Vi har ik­ke vun­det en ene­ste gang i den­ne her kva­li­fi ka­tion, og vi har haft man­ge, man­ge pro­ble­mer med ska­der og alt mu­ligt. Men nu skal vi vin­de på vo­res hjem­me­ba­ne, og vi kig­ger slet ik­ke på stil­lin­gen, hvor vi åbent­lyst ik­ke har en chan­ce. « Af­vi­ser aft alt spil Den tid­li­ge­re Su­per­liga- pro­fi l af­vi­ser på sam­me tid al­le ryg­ter om, at aft alt spil kan kom­me på ta­le mod Albanien.

» Jeg er sik­ker på, at Dan­mark kom­mer di­rek­te til EM. Jeg ved godt, at de ik­ke har vun­det ret me­get på det se­ne­ste, men det er et stolt fol­ke­færd, og det er og­så nog­le stol­te spil­le­re, så hvis man tror, at kam­pen er li­ge­gyl­dig for dem, ta­ger man me­get fejl. «

» Hvis Ar­me­ni­en stil­ler i no­gen­lun­de stær­ke­ste op­stil­ling, har de eft er min bed­ste over­be­vis­ning den bed­ste off en­siv i den­ne her pul­je. Ud over Yu­ra Mov­si­sy­an og Hen­rikh Mk­hi­tary­an har de to go­de kant­spil­le­re i Ge­vorg Gha­zary­an i ven­stresi­den og Aras Öz­bi­liz i høj­re­si­den. De er hy­per­far­li­ge i kon­tr­a­spil­let. Til gen­gæld er det li­ge så evi­dent, at de har det dår­lig­ste for­svar i grup­pen. Det er der ik­ke no­gen tvivl om. Jeg tror ik­ke på, at al­ba­ner­ne kan hol­de Ar­me­ni­en fra at sco­re. Der, hvor pro­ble­met kan op­stå, bli­ver i den an­den en­de, « si­ger Flem­m­ing Ser­rits­lev og fort­sæt­ter:

» Det be­ty­der enormt me­get for ar­me­ni­er­ne, at de kan la­ve et godt re­sul­tat, og hvis jeg skal væ­re helt ær­lig, tror jeg på, at de vin­der. Og det si­ger jeg ik­ke, for­di det er no­get lal­leg­læ­de, jeg har. Jeg si­ger det, for­di jeg ken­der de her spil­le­re rig­tig godt. Det går dem vir­ke­lig på, at de ik­ke har få­et fl ere po­int. Jeg er sik­ker på, at Dan­mark går di­rek­te vi­de­re. «

Det vil vi­se sig på re­ak­tio­nen klok­ken ca. 19.45 i Par­ken, når op­gø­ret i Je­re­van slut­ter, og de dan­ske spil­le­re så småt går i gang med at var­me op før kam­pen mod Frankrig.

SØN­DAG 11. OK­TO­BER 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.