In­gen fran­ske fri­stel­ser i af­ten

BT - - EM- KVALIFIKATION -

FULD SKRUE Land­stræ­ner Mor­ten Ol­sen har al­tid væ­ret en mand med et bud­skab. Og­så ef­ter den mod­vind, lands­hol­det har væ­ret ud­sat på fod­bold­ba­nen i den se­ne­ste tid. Va­nen tro hav­de Ol­sen en del ting med på blok­ken. Ved pres­sese­an­cen før test­kam­pen mod Frankrig i af­ten tog Ol­sen or­det med en klar agen­da. Her blev ne­der­la­get mod Portu­gal tors­dag gen­nem­gå­et punkt­ligt af land­stræ­ne­ren. Han for­sva­re­de si­ne un­ge spil­le­re ved at på­pe­ge, at selv­om de er ta­lent­ful­de, så vil der væ­re ud­s­ving. Og så in­drøm­me­de han det, som de fle­ste har skudt på i de sker­nes hold, så vi kan ik­ke til­la­de os at te­ste alt for me­get mod et fransk hold, der er et af de stær­ke­ste hold i Eu­ro­pa. Så man skal ik­ke for­ven­te fem ud­skift­nin­ger, « si­ger Ol­sen, der er me­get kon­kret om­kring, hvad lands­hol­det skal bru­ge kam­pen til.

» Vi skal øve os på vo­res kom­bi­na­tions­spil, vo­res op­spil, vo­res om­sti­lings­spil og vo­res af­slut­nings­spil. Det er vist alt, der er i fod­bold, « si­ger land­stræ­ne­ren med et slet skjult smil. Stor fransk styr­ke Frankrig kom­mer til Par­ken med et hold i abslo­ut ver­dens­klas­se, og det fran­ske lands­hold er blandt Ol­sens fa­vo­rit­ter til at vin­de EM- tro­fæ­et på hjem­me­ba­ne næ­ste som­mer. Dan­mark skal der­for vin­de frem til et ni­veau, der lig­ger no­get hø­je­re, end sidst de spil­le­de i Par­ken, hvor Albanien fik 0- 0 med hjem. Ol­sen ser da­gens fod­bold­ver­den delt op i to lands­holdska­te­go­ri­er. Der er hold som Albanien, der er ble­vet bed­re til at or­ga­ni­se­re sig og er svæ­re at kom­me igen­nem. Og så er der hold som Frankrig.

» De har nog­le ka­non store kva­li­te­ter fy­sisk og tek­nisk. De har hand­lings­hur­ti­ge an­gri­be­re og fan­ta­sti­ske for­svars­spil­le­re. De spil­ler me­re åbent, og der skal vi kun­ne hol­de imod og selv kom­me til vo­res eget spil. Det hand­ler jo ik­ke kun om, at vi skal bli­ve bed­re mod Albanien in­de i bok­sen, vi skal og­så bli­ve bed­re i spil­let i al al­min­de­lig­hed. Og jeg ved, vi kan spil­le. Det var og­så grun­den til, at vi sag­de, vi skul­le ud og ud­for­dre po­rtu­gi­ser­ne. Men skal et dansk lands­hold fun­ge­re helt op­ti­malt, skal ti ud af 11 spil­le­re nå et rig­tig højt ni­veau mod Frankrig, « ly­der Mor­ten Ol­sens op­skrift.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.