Sve­ri­ge vil und­gå Dan­mark i playoff- kam­pe

BT - - EM- KVALIFIKATION - PLAYOFF- ØN­SKER TRE­ER- REGN­SKA­BET

Der kan væ­re tre skan­di­na­vi­ske lan­de med i bow­len, når der om en uge skal træk­kes lod til playoff- kam­pe­ne om fi­re bil­let­ter til EM i Frankrig næ­ste år. Sce­na­ri­et, der sen­der Dan­mark di­rek­te til EM, er hud­flet­tet an­det­steds her i avi­sen, og og­så i Sve­ri­ge og Nor­ge klyn­ger man sig fast til hå­bet om at und­gå playoff- kam­pe­ne, som al­le tre hold dog er ga­ran­te­ret, hvis den di­rek­te kva­li­fi­ka­tion skul­le glip­pe.

I Sve­ri­ge er lands­holds­spil­ler­ne ik­ke i tvivl om, hvem de helst vil mø­de, hvis det skul­le bli­ve til et skan­di­na­visk ar­vefjen­de­op­gør.

» Så vil jeg mø­de Nor­ge, for­di jeg tror, de har et lidt sva­ge­re hold end Dan­mark, « si­ger Al­bin Ek­dal til Aftonbladet.

Og­så Oscar Lewi­cki og Martin Ols­son vil helst mø­de Nor­ge – mest for­di de spil­ler i klub med nord­mænd.

» Jeg har spil­let med fle­re der­fra. Man får lidt ek­stra tæn­ding, når du mø­der no­gen, du ken­der. Dem må du ba­re ik­ke ta­be til, « si­ger Martin Ols­son til Aftonbladet.

For at Sve­ri­ge kan mø­de Nor­ge el­ler Dan­mark, kræ­ver det dog, at sven­sker­ne hol­der sig in­den for de fi­re hold, der bli­ver se­e­det, mens hver­ken Dan­mark el­ler Nor­ge gør det. Det af­gø­res af lan­de­nes placering på UEFAs rang­li­ste. Før gårs­da­gens se­ne EM- kva­li­fi­ka­tions­kam­pe lå Dan­mark num­mer 16 på UEFAs rang­li­ste – ef­ter Sve­ri­ge, men for­an Nor­ge.

Sve­ri­ge er sik­ker på at slut­te for­an Dan­mark, mens Nor­ge ik­ke har no­gen chan­ce for at en­de blandt de fi­re se­e­de­de. den bed­ste tre­er kva­li­fi­ce­rer sig di­rek­te til EM, og det bli­ver en­ten Un­garn el­ler Ukrai­ne.

FØR GÅRS­DA­GENS SE­NE

FØR GÅRS­DA­GENS SE­NE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.