Er Team En­sto­ne Magnus­sens frem­tid?

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

TEAM EN­STO­NE ER på man­ge må­der det rig­ti­ge navn til det Lo­tus/ Re­nault- hold, Kevin Magnus­sen sat­ser på kan hol­de liv i hans For­mel 1- kar­ri­e­re. Tea­met, med ba­se i En­sto­ne uden for Ox­ford, har igen­nem 35 år haft så man­ge eje­re og nav­ne, at hjem­by­en er det ene­ste fa­ste hol­de­punkt i en bro­get hi­sto­rie.

Tea­met blev grund­lagt af den en­gel­ske mul­ti­mil­li­o­nær Ted To­le­man sidst i 1970er­ne. I 1981 ryk­ke­de man op i For­mel 1, hvor man for al­vor slog igen­nem i 1984 med de­butan­ten Ayr­ton Sen­na.

Kort eft er solg­te To­le­man tea­met til den ita­li­en­ske mo­de­tøjs­kon­cern, Be­net­ton. Un­der Be­net­ton- nav­net kom de før­ste grand­prix- sej­re, og i 1991 hen­te­de man den un­ge ty­sker Mi­cha­el Schu­ma­cher ind i tea­met. ’ Schu- mi’ vandt VM for Be­net­ton i bå­de 1994 og 95, og man ind­led­te et tæt sam­ar­bej­de med mo­tor­le­ve­ran­dø­ren Re­nault.

I 2000 over­tog Re­nault tea­met, og end­nu en gang satsede man på et ungt stor­ta­lent: Fer­nan­do Alonso var re­ser­ve­kø­rer i 2001, fi k en fast plads i tea­met året eft er, og vandt VM 2005 og 06 for Re­nault.

Den kon­tro­ver­si­el­le team­chef Flavio Bri­a­to­re be­or­dre­de i Sin­ga­po­res Grand Prix 2008 an­den­kø­rer Nel­son Piquet Jr. til at kø­re i bar­ri­e­ren, så Alonso kun­ne ud­nyt­te den eft er­føl­gen­de safetycar- pe­ri­o­de til at vin­de lø­bet. Da ’ crash- ga­te’ blev af­slø­ret, trak Re­nault sig skam­fuldt ud af For­mel 1 og solg­te tea­met til in­ve­ste­rings­sel­ska­bet Ge­nii fra Luxem­bourg. Tea­met fi k nu det Lo­tus- navn, som man har kørt un­der ind­til den­ne sæ­son. Nu vil Re­nault igen ha­ve sit eget For­mel 1- hold, og Team En­sto­ne skift er der­for end­nu en gang navn.

På trods af de skift en­de eje­re fra Ita­li­en, Frankrig og Luxem­bourg har ho­ved­kvar­te­ret i man­ge år lig- get i En­sto­ne, og stør­ste­delen af tea­met er eng­læn­de­re. Der er ta­le om dyg­ti­ge folk, der gang på gang har byg­get bed­re bi­ler, end bud­get og øv­ri­ge res­sour­cer har lagt op til. Så sent som i 2013 vandt Ki­mi Räik­kö­nen løb for tea­met, og i Bel­gi­ens Grand Prix i år slut­te­de Ro­main Grosje­an på tred­je­plad­sen i Bel­gi­ens Grand Prix. I ÅR HAR Ge­nii- ejer­ne nær­mest udsu­l­tet tea­met. Øko­no­mi­en har væ­ret så stram, at tea­mets bi­ler kortva­rigt blev be­slag­lagt af Kon­gens Fo­ged eft er Bel­gi­ens Grand Prix. Me­d­ar­bej­der­nes løn­nin­ger er fl ere gan­ge ud­be­talt for sent, men med Re­nault som ny ejer, bur­de de øko­no­mi­ske pro­ble­mer væ­re over­stå­et.

Al­li­ge­vel kom­mer 2016- pro­gram­met for sent i gang. Læg der­til at Re­naults tur­bo­mo­tor ik­ke er på ni­veau med hver­ken Mer­ce­des’ el­ler Fer­ra­ris, og der er lagt op til en svær 2016- sæ­son for ’ Team En­sto­ne’.

Men Team E n s t o n e a k a Lo­tus/ Re­nault er al­li­ge­vel en op­lagt chan­ce for Kevin Magnus­sen. Her kan han væ­re med i den nød­ven­di­ge genop­byg­nings­fa­se og kø­re i Sen­nas, Schu­ma­chers og Alonsos hjulspor.

BTs F1- KOR­RE­SPON­DENT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.