På pi­ne­bæn­ken

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

SØN­DAG 11. OK­TO­BER 2015

BT I RUSLAND truf­fet no­gen be­slut­nin­ger in­den da – med min­dre Re­nault- le­del­sen plud­se­lig be­slut­ter no­get an­det, « fort­sæt­ter Gastal­di.

Og de nye eje­re kan ik­ke ba­re over­ta­ge en short- list over po­ten­ti­el­le kan­di­da­ter fra Lo­tus. Her hav­de man for­ven­tet at fort­sæt­te med Ro­main Grosje­an som første­kø­rer, og Lo­tus har der­for ik­ke son­de­ret kø­rer- mar­ke­det. Men det ar- bej­de skal nu i gang, for den er­far­ne fransk­mand valg­te i sid­ste uge at skri­ve 2016- kon­trakt med det nye Haas- team fra USA. Cho­ke­re­de over Grosje­an » Vi blev cho­ke­re­de over, at Ro­main for­la­der os, for han var den op­lag­te mand til plad­sen, « si­ger Gastal­di.

» Han har er­fa­ring, han har ar­bej­det sam­men med os i en år­ræk­ke, og han er fransk­mand. Der­for blev vi over­ra­ske­de, da han be­stem­te sig for at gå til Haas. Vi var ik­ke for­be­redt på at skul­le fin­de en ny kø­rer, og jeg kan helt ær­ligt si­ge, at vi på nu­væ­ren­de tids­punkt ik­ke en gang har en li­ste med po­ten­ti­el­le nav­ne. «

Med den usta­bi­le Pa­stor Mal­do­na­do i den an­den bil for­ven­tes det, at er­fa­ring står højt på Re­nault- le­del­sens øn­ske­sed­del til de­res frem­ti­di­ge kø­rer. Der er gan­ske få le­di­ge kø­re­re med ak­tu­el F1- er­fa­ring, og den ene af Toro Ros­sos 2014- kø­re­re, Je­an- Eric Verg­ne, an­ses for at væ­re Magnus­sens hårdeste kon­kur­rent. Man­ge an­ser ale­ne på grund af hans na­tio­na­li­tet fransk­man­den som fa­vo­rit, men Gastal­di slår det hen.

» Min helt per­son­li­ge me­ning er, at na­tio­na­li­tet ik­ke kom­mer til at spil­le no­gen rolle, når vi skal væl­ge kø­rer. Men igen: Det er no­get, de nye eje­re skal vur­de­re. «

BT har og­så væ­ret i kon­takt med den fi­redob­bel­te ver­dens­me­ster Alain Prost, der kom­mer til at spil­le en cen­tral rolle i det nye Re­nault team.

Di­rek­te ads­purgt om Kevin Magnus­sen kun­ne få en plads i tea­met, si­ger Alain Prost:

» Jeg hå­ber, I for­står, at jeg ik­ke kan kom­me med en kom­men­tar på nu­væ­ren­de tids­punkt. I må ven­te! «

Re­naults For­mel 1- chef, Cy­ril Abi­te­boul til­fø­jer:

» Li­ge nu kon­cen­tre­rer vi os om at få af­ta­len med Lo­tus på plads. «

De al­ler­sid­ste le­di­ge sæ­der i For­mel 1- fel­tet 2016 fin­des hos det lil­le Ma­nor- team, der næ­ste år kø­rer med Mer­ce­des- mo­to­rer.

» Be­slut­nin­gen om, hvem der skal kø­re for os i 2016, kom­mer på et me­get se­ne­re tids­punkt, « si­ger Ma­nors team­chef, Gra­e­me Low­don.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.