Ør­ken­ræ Ope­ra­tion

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - GLO­BA­LI­SE­RING

Det bur­de væ­re et væd­de­løb for­be­holdt ka­me­ler. Mu­lig­vis og­så ør­ken­rot­ter og skor­pio­ner. Men ik­ke cy­kel­ryt­te­re. Ik­ke på et tids­punkt af sæ­so­nen, når stør­ste­delen af den pro­fes­sio­nel­le ka­ra­va­ne har kørt cyk­len i stald, boo­k­et rej­sen til Cu­ra­cao med fru­en og un­ger­ne – el­ler ba­re sør­get for at sæt­te fl ue­ben ved en sjæl­den gang pub- crawl med ven­ner­ne.

Ik­ke de­sto min­dre er der net­op nu stjer­ne­træf i De For­e­ne­de Ara­bi­ske Emira­ter, hvor det er lyk­ke­des at lok­ke nav­ne som den ny­kå­re­de ver­dens­me­ster, Pe­ter Sa­gan, Vin­cen­zo Ni­ba­li, Tom Boo­nen, Alejan­dro Val­ver­de og Tom Du­moulin på en sær­de­les so­lid start­lis­te.

For­kla­rin­gen er rø­ren­de en­kel. Det hand­ler først og frem­mest om øko­no­mi. Og den nye fi nan­si­el­le ver­den­sor­den har for længst få­et ba­lan­cen til at tip­pe, så sports­be­gi­ven­he­der og­så må fl yt­te hen, hvor pen­ge er en lav­t­hæn­gen­de frugt.

Spørg i For­mel 1, hvor man i dag kø­rer ra­ce i In­di­en og al­le­re­de har ryk­ket telt­pæ­le­ne mod ste­der som So­tji og Baku. Al­ti­mens er iko­ni­ske grand­prixer som Sil­ver­sto­ne og Mon­za i det gam­le Eu­ro­pa tru­et på ek­si­sten­sen. El­ler spørg i FIFA, hvor man har uden blu­sel har hen­lagt en slut­run­de i Qa­tar i 2022. El­ler i det in­ter­na­tio­na­le hånd­bold­for­bund, som i år send­te Mik­kel Hansen og de øv­ri­ge ver­dens­stjer­ner for­bi ør­ken­sta­ten til et VM for her­rer med en vært­s­na­tion, der hav­de na­tio­na­li­se­ret de­res eg­ne ud­valg­te. In­gen til­sku­e­re Tilbage i be­gyn­del­sen af 00er­ne var Qa­ta­rs den­gang re­ge­ren­de emir, Ha­mad bin Kha­li­fa AlTha­ni, mand for at få ide­en til et eta­pe­løb på et sted, hvor de fl este ind­byg­ge­re har et me­re na­tur­ligt for­hold til ka­me­len som trans­port­mid­del end cyk­len.

Men ka­liff en in­si­ste­re­de. I si­ne stu­di­e­år i Pa­ris hav­de han set Tour de Fran­ce slut­te på Champs- Elysées. Og det spek­taku­læ­re skue kun­ne man vel godt om­plan­te til gold ør­ken, sand­storm og si­de­vind.

En op­ring­ning til Ed­dy Merckx for­le­ne­de be­gi­ven­he­den med et cy­kel- ari­sto­kra­tisk islæt, da den bel­gi­ske le­gen­de tak­ke­de ja til en rolle som løbs­di­rek­tør. Og med pen­ge­præ­mi­er, der med let­hed over­går nog­le af de hæ­der­kro­ne­de eta­pe­løb på det kri­se­pla­ge­de eu­ro­pæ­i­ske kon­ti­nent, har det ik­ke væ­ret svært for Tour of Qa­tar at få fod­fæ­ste i løbs­ka­len­de­ren.

Næ­ste år skal olie­sta­ten end­da afh ol­de VM.

» Det er lidt uhyg­ge­ligt og skørt at kø­re på ve­je uden til­sku­e­re. Man kan godt sid­de un­der­vejs og re­fl ek­te­re over, hvad i al­ver­den man la­ver li­ge der. Det på­vir­ker så­dan set ik­ke lø­bet, det er ba­re en mær­ke­lig for­nem­mel­se, « som BMCs ame­ri­kan­ske uni­ver­sal­ryt­ter Brent Book­wal­ter for to år si­den sag­de det til Ve­lo­news.

» På grund af ter­ræn og vej­r­lig er Mel­le­mø­sten nok ik­ke det mest åben­ly­se sted at ar­ran­ge­re cy­kel­løb. Men de ser på den an­den si­de ik­ke for­hin­drin­ger og bygger ba­re no­get, hvis det li­ge mang­ler, « si­ger Team Skys dan­ske di­rek­tør, Car­sten Jeppesen, til BT.

» En del af for­kla­rin­gen er nok og­så, at Den in­ter­na­tio­na­le Cy­kel Uni­ons pengekasse er slun­ken og ved at gi­ve VM til Qa­tar og blåstemp­le et nyt løb som Abu Dha­bi Tour, får man og­så fat i nye mar­ke­der. Det er en del af ud­vik­lin­gen, og da vi for eft er­hån­den en del år si­den be­gynd­te at kø­re Tour Down Un­der i Au­stra­li­en, var der og­så en del, som ryn­ke­de på næ­sen og spurg­te, hvad det nu skul­le væ­re godt for. I dag er Tour Down Un­der et løb, ryt­ter­ne el­sker at kø­re. Der er go­de ho­tel­ler og he­le at­mos­fæ­ren om­kring lø­bet i Adelai­de er fan­ta­stisk. Cykling er eks­plo­de­ret i lo­kal­sam­fun­det, « på­pe­ger Car­sten Jeppesen. Næ­ste stop: Fjer­nø­sten Ud­vik­lin­gen ser ik­ke ud til at stop­pe li­ge fo­re­lø­big. Og selv om det top­foru­re­ne­de Tour of Bei­jing gik i sin mor igen ved ud­gan­gen af sæ­so­nen 2014, kan der væ­re ny­ska­bel­ser på vej i Fjer­nø­sten. Et af nøg­le­or­de­ne er at få glo­ba­li­se­ret cy­kel­spor­ten.

» Asi­en har al­le­re­de nog­le løb, som ik­ke er så store end­nu, men det skal nok kom­me. Der er og­så en vok­sen­de mid­delklas­se, som be­gyn­der at ori­en­te­re sig mod cy­kel­spor­ten, så der er et po­ten­ti­a­le dér, « vur­de­rer Jeppesen, som og­så pe­ger på, at man­ge top­ryt­te­re har for­læn­get sæ­so­nen i for­hold til tid­li­ge­re.

» Man ser fl ere ryt­te­re i dag kø­re stærkt over en stor del af sæ­so­nen. Tid­li­ge­re, i 1990er­ne, kør­te man sig frem til at top­pe på et be­stemt tids­punkt, men kun­ne i vir­ke­lig­he­den væ­re uden for løbs­re­gi i lange pe­ri­o­der. Det ser man fak­tisk ik­ke så me­get læn­ge­re, og det er en ret sund ud­vik­ling, « me­ner Sky- bos­sen.

Selv om det kan se men­ne­ske­tomt og stem­nings­for­ladt ud, når det går løs i Du­bai, Oman el­ler Qa­tar på et tids­punkt, hvor Kong Vin­ter hær­ger i Eu­ro­pa, er man­ge ryt­te­re gla­de for at få var­me i krop­pen og lidt sol på de ble­ge ’ pi­ber’.

» Per­son­ligt vil jeg til hver en tid fo­re­træk­ke at kø­re i Du­bai el­ler Oman frem for i Frankrig el­ler det syd­li­ge Eu­ro­pa i ja­nu­ar og fe­bru­ar. Lo­gi­stik­ken er frem­ra­gen­de, du bor på sam­me ho­tel, der er ik­ke ret me­get trans­port, og vej­ret er næ­sten al­tid godt, « si­ger den tid­li­ge­re Tin­koff - Saxo- ryt­ter Rory Sut­her­land.

Så me­get kær­lig­hed har der ik­ke væ­ret til overs for ny­ska­bel­sen Abu Dha­bi Tour, der dels lig­ger sidst på sæ­so­nen, når det pro­fes­sio­nel­le felt er ud­pint, dels har budt på skold­he­de tem­pe­ra­tu­rer, som fi k ryt­ter­ne til at sæt­te fo­den i ør­kensan­det, in­den star­ten på før­ste eta­pe og di­rek­te true med boy­kot som det og­så ske­te i Tour of Oman tid­li­ge­re på året.

» Vi har for­stå­el­se for, at man ik­ke kan boy­kot­te lø­bet. Der bli­ver fær­re og fær­re pen­ge i sporten, og vi må respek­te­re løbs­ar­ran­gø­rer­ne, « un­der­stre­ger Tin­koff - Saxos gar­ve­de ita­li­e­ner Da­ni­e­le Ben­na­ti over for Cycling­news.

» Det hand­ler dog og­så om respekt for ryt­ter­ne. Vi ved godt, at vi ik­ke ba­re kan si­ge nej til at kø­re, men vi ram­te loft et for det ac­cep­tab­le, « me­ner Ben­na­ti.

Abu Dha­bi Tour slut­ter i dag, og så skul­le det væ­re tid til en vel­fortjent fe­rie for de fl este, når præ­mie­ce­re­mo­ni­en er over­stå­et med då­se­klapsal­ver over højt­ta­le­ran­læg­get.

In­den det snart går løs i Ar­gen­ti­na, Au­stra­li­en, Oman, Du­bai, Qa­tar og hvor det om­rej­sen­de cy­kelcir­kus el­ler fi nder på at slå telt­pløk­ker­ne i.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.