’’

BT - - PRISEN FOR SUCCES - Per­nil­le Blu­me

Alt var lagt op til OL i 2012. Års træ­ning og en plads i ver­den­se­li­ten. Da hun kom hjem, var alt æn­dret. Og den den­gang 18- åri­ge Per­nil­le Blu­me stod tilbage med et kæm­pe tom­rum. » Det var som om, at ti­den stod helt stille. For jeg kom hjem til in­gen­ting, « for­tæl­ler hun.

» Et brud med kæ­re­sten, og mi­ne for­æl­dre var ble­vet skilt un­der OL, og min mor var flyt­tet i ny lej­lig­hed, som skul­le væ­re mit nye hjem. Jeg sad tilbage med en fø­lel­se af, at jeg hav­de of­ret så me­get for at stå tilbage med in­tet. Hav­de kun få ven­ner fra gym­na­si­et og fol­ke­sko­len, for­di jeg ik­ke hav­de ple­jet dem. Dem jeg mest hav­de kon­takt til, var dem fra po­o­len af, som me­re var ens kol­le­ga­er, og som og­så var en del æl­dre end mig. Da føl­te jeg mig enormt en­som, så det var et kæm­pe an­tik­li­maks at kom­me hjem fra OL, « for­kla­rer Per­nil­le Blu­me, der ha­ve drop­pet sko­len i to år for kun at fo­ku­se­re på svøm­nin­gen. Mit for­hold til svøm­ning var rig­tig skidt på det tids­punkt. Jeg slog fak­tisk op med svøm­nin­gen, for jeg sad med en fø­lel­se af, at jeg ik­ke læn­ge­re skul­le svøm­me

Det lyk­ke­des ik­ke Blu­me at kom­me vi­de­re fra de ind­le­den­de he­at i si­ne in­di­vi­du­el­le star­ter. Men i hold­kap- di­sci­pli­ner­ne nå­e­de hun fi­na­len.

Den un­ge svøm­mer har lært rig­tig me­get fra den­gang. Hun for­tæl­ler, at hun er ble­vet per­son­ligt stær­ke­re og har fun­det sig selv. Men det var en strid kamp, for hun blev spar­ket helt tilbage til start­skam­len.

» Der stod jeg li­ge plud­se­lig på eg­ne ben og skul­le ud og ska­be nye ven­ska­ber, og hvor­dan gør man li­ge så­dan no­get? Det var jeg ik­ke vant til. Det var li­ge­som at gå ud og fin­de en kæ­re­ste: ’ Vil du væ­re min ve­nin­de?’ Det var en pe­ri­o­de, hvor jeg var ek­stremt usik­ker på mig selv, « si­ger Blu­me med et skævt smil.

I dag har hun lært at pas­se på de ven­ska­ber, hun har, og fo­ku­se­rer me­re på stu­di­et. Ske­ma- li­vet I dag læ­ser den lys­hå­re­de pi­ge på Fal­ko­ner­går­dens Gym­na­si­um og er fær­dig med gym­na­si­et til som­mer. Hun har dog mak­si­malt 10 lek­tio­ner om ugen, hvil­ket kan gø­re det svært at bli­ve en del af sam­men­hol­det.

» Det er al­tid svært at star­te i en ny klas­se, men de har væ­ret su­per go­de til at åb­ne sig op for mig, selv­om jeg er me­get væk, « si­ger hun.

Per­nil­le Blu­me svøm­mer sta­dig på top­ni­veau, men har få­et øj­ne­ne op for, at der og­så er an­dre ting end svøm­nin­gen. Men det be­ty­der et stramt pro­gram.

» Alt kom­mer ind i et ske­ma. Hvor­når jeg træ­ner, skal kob­le fra og ha­ve en mid­dag­slur. Der­for er jeg god til ik­ke at gå glip af for man­ge ting. Men der er selv­føl­ge­lig til­fæl­de, hvor ting ik­ke kan la­de sig gø­re. Men jeg er vir­ke­lig god til at få pres­set tin­ge­ne ind, for­di jeg kan godt li­de at ha­ve travlt og kø­re i sjet­te gear he­le ti­den. Men al­li­ge­vel er det søn­da­ge­ne, jeg ny­der mest, da der nor­malt ik­ke er no­get på mit ske­ma, så jeg kan sove læn­ge, spi­se brunch og ba­re ha­ve tid til at bryg­ge en god

kop kaf­fe, « for­kla­rer hun. Slog op med svøm­nin­gen Stæ­dig­he­den ef­ter OL i 2012 fik Per­nil­le Blu­me til at hop­pe på et fly til Frankrig for at træ­ne. Men det var den helt for­ker­te be­slut­ning. Hun var ik­ke på sam­me ni­veau som de an­dre og i ste­det for at få fle­re po­int på selv­til­lids­kon­to­en, røg den helt i bund.

» Jeg hav­de ta­get man­ge ki­lo på ef­ter OL, for­di jeg ba­re hav­de spist, le­vet li­vet og fe­stet igen­nem sam­men med dem, jeg hav­de lidt kon­takt til. Og jeg tro­e­de fak­tisk mi­ne bed­ste svøm­me­da­ge var for­bi, « for­tæl­ler Blu­me.

Den un­ge svøm­mer var søn­der­knust og rin­ge­de tit græ­den­de hjem til si­ne for­æl­dre.

» Det kun­ne min far ik­ke kla­re og fik til sidst nok. Han vil­le hen­te mig hjem og sag­de, at jeg bur­de hol­de en pau­se, når jeg var så ked af det. Kort tid ef­ter kom min far til Frankrig, og vi tog sam­men hjem til Dan­mark, « fort­sæt­ter hun.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.