Svøm­nin­gen’

BT - - PRISEN FOR SUCCES -

SØN­DAG 11. OK­TO­BER 2015

I to uger fik den ud­kør­te svøm­mer slap­pet af og so­vet ef­ter at ha­ve brugt for me­get ener­gi på at væ­re trist.

» Mit for­hold til svøm­ning var rig­tig skidt på det tids­punkt. Jeg slog fak­tisk op med svøm­nin­gen, for jeg sad med en fø­lel­se af, at jeg ik­ke læn­ge­re skul­le svøm­me, « for­tæl­ler hun.

Per­nil­le Blu­me skul­le helt ned og skra­be bun­den af bas­si­net, før hun kun­ne kom­me op og få luft og fin­de glæden ved sporten. Hun tal­te ef­ter­føl­gen­de med den nye ch­eftræ­ner star­te ro­ligt op, og med ti­den fik hun mo­ti­va­tio­nen tilbage.

» Som­me­ren et år ef­ter kør­te jeg hjem fra træ­ning i min bil, so­len skin­ne­de, og jeg var fær­dig med ugen. Da tænk­te jeg ba­re hold da kæft, hvor er jeg ba­re glad for mit liv på så man­ge må­der, og hvor er jeg tak­nem­me­lig for at væ­re sund og rask og at ha­ve så man­ge men­ne­sker om­kring mig, der støt­ter mig. Ja det ly­der me­get sen­ti­men­talt, men så­dan er jeg. Jeg var li­ge præ­cis der i mit liv, hvor jeg ger­ne vil­le væ­re, « for­kla­rer Per­nil­le Blu­me, mens et stort smil bre­der sig. Fas­hion- de­sig­ner i ud­lan­det Ef­ter ned­t­u­ren fra OL og træ­nings­lej­ren i Frankrig sat­te svøm­me­ren sig ned og be­gynd­te at brain­storme på, hvor­dan hun skul­le kom­me vi­de­re. Den ene dag tænk­te hun, at et ar­bej­de kun­ne væ­re vej­en frem. Hun søg­te ind hos tøj­bu­tik­ken Buch Co­pen­ha­gen, og ef­ter fle­re an­søg­nin­ger fik hun job­bet.

» At mø­de nye men­ne­sker, der ik­ke har no­get med svøm­ning at gø­re, har gjort mig me­re tryg om­kring den dag, hvor jeg stop­per med at svøm­me. At jeg fak­tisk godt kan pas­se ind uden for svøm­nin­gen, « si­ger hun.

I dag ar­bej­der Per­nil­le Blu­me dog ik­ke læn­ge­re hos Buch Co­pen­ha­gen, men hol­der kon­tak­ten til man­ge af pi­ger­ne. Svøm­me­ren får det til at kø­re øko­no­misk rundt med sponsora­ter og lidt støt­te fra si­ne for­æl­dre.

» Jeg ny­der mit liv, som det er nu, hvor der og­så er plads til an­dre ting end svøm­nin­gen. Men jeg er og­så klar over, at jeg ik­ke skal stå som 30årig og sta­dig ha­ve det her liv. Det skal jeg ik­ke. Jeg er frisk på at leve et an­det liv, der ik­ke har no­get med sporten at gø­re, « un­der­stre­ger hun.

Den un­ge svøm­mer hå­ber på, at hun kom­mer til at ar­bej­de in­den for fas­hion de­sign og har pla­ner om at læ­se i ud­lan­det og op­le­ve nye even­tyr og ud­for­drin­ger.

» Jeg har al­tid in­ter­es­se­ret mig for mo­de og ge­ne­relt al­le beau­typro­duk­ter. Jeg kan godt li­de at væ­re kre­a­tiv og vil ger­ne ha­ve en hver­dag, der ik­ke er ens, men at der kom­mer nu­an­cer på, og der sker lidt af hvert, « si­ger hun.

Per­nil­le Blu­me har fun­det ud af, at ven­ska­ber er vig­ti­ge­re, end hun først hav­de tro­et, og når der er tid i ka­len­de­ren, får hun slap­pet af og nydt ti­den med ven­ner­ne.

» Vi går ud og spi­ser, shop­per el­ler ba­re hyg­ger der­hjem­me. Jeg kan godt li­de at se kunst, så vi ta­ger og­så på mu­se­um, mens vi an­dre gan­ge ta­ger til København, da der al­tid fo­re­går en mas­se events de­r­in­de, « si­ger hun.

» Svøm­ning er en stor del af min iden­ti­tet, men jeg tror, at ef­ter jeg er ble­vet æl­dre, er jeg ble­vet me­re be­vidst om, at li­vet og­så er an­det end svøm­ning. For det er ik­ke den, der af­gør og de­fi­ne­rer mig som men­ne­ske, « un­der­stre­ger Per­nil­le Blu­me.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.