Få klar til job

Halv­de­len af Hø­je- Taa­strups kon­tant­hjælps­mod­ta­ge­re er klar til at kom­me i job. I Brøndby er det kun hver fem­te

BT - - NYHEDER - An­dreas Kar­ker | kar­ker@ bt. dk

Vi for­ven­ter, at bor­ge­ren selv ta­ger an­svar Mi­cha­el Zieg­ler ( K),

borg­me­ster

Det ta­ger kun et kvar­ter at kø­re fra Hø­je- Taa­strup til Brøndby. Men på nog­le om­rå­der er der en ver­den til for­skel. De Kø­ben­havn­min­de­beg­ge­to mas­ser for­stadskom­mu­nerom hin­an­den.ka­naf so­ci­alt el­lers De bo­lig-godt har til byggeri ud­læn­din­geog der­for og og­så kon­tant- man­ge hjælps­mod­ta­ge­re.

Men kig­ger man nær­me­re, er der al­li­ge­vel stor for­skel.

I Hø­je- Taa­strup er hver an­den kon­tant­hjælps­mod­ta­ger klar til at ta­ge et job. I Brønd- by er det kun hver fem­te, der er job­pa­rat. Og så­dan er der store ud­s­ving på job­pa­rat­he­den i al­le lan­dets kom­mu­ner, vi­ser nye tal fra Dansk Ar­bejds­gi­ver­for­e­ning. Det sker sam­ti­dig med, at re­ge­rin­gen lan­ce­rer et kon­tant­hjælpsloft for at pres­se fl ere i ar­bej­de.

’ Der er jo en gråzo­ne’ » Det hand­ler me­get om til­gan­gen til det. Vi for­ven­ter, at bor­ge­ren selv ta­ger an­svar og selv er op­mærk­som på ved- kom­men­des ud­for­drin­ger, « si­ger Hø­je- Taa­strups borg­me­ster Mi­cha­el Zieg­ler ( K).

» Der er jo og­så folk, der er i job, som har mis­brugs­pro­ble­mer el­ler skal oft e til læ­gen. Men hvis man fo­ku­se­rer på, at man har ud­for­drin­ger og ska­van­ker, så kan man og­så godt hånd­te­re det, selv om man er i job. « Men pres­ser I sy­ge i ar­bej­de? se Brøndby» De­taf det.er er ik­ke Hø­je- re­la­tivt min Taa­stru­pens. op­le­vel- Je­gog vil over, ik­ke hvad gø­re de mig gør ti­li Brøndby,dom­mer men der er jo en gråzo­ne, og der er en for­skel i til­gang. Vi tror på, at folk kan selv. Det be­ty­der ik­ke nød­ven­dig­vis, at vi pres­ser folk. Og det vi gør, py­n­ter i øv­rigt ik­ke på vo­res sta­ti­stik­ker. Det får det jo fak- tisk til at se ud som om, vi har fl ere le­di­ge. Hvis vi put­te­de fl ere over som ak­ti­vi­tetspa­ra­te, vil­le vo­res le­dig­heds­tal au­to­ma­tisk fal­de. « Kun hver fj er­de er job­pa­rat Job­pa­ra­te kon­tant­hjælps­mod­ta­ge­re skal stå til rå­dig­hed for ar­bej­de og ak­tivt sø­ge job, mens de ak­ti­vi­tetspa­ra­te er vur­de­ret til ik­ke at væ­re i stand til at på­ta­ge sig et ar­bej­de uden ind­sats fra kom­mu­nen. Gen­nem­snit­ligt er kun hver fj er­de kon­tant­hjælps­mod­ta­ger ka­te­go­ri­se­ret som job­pa­rat.

Hø­je- Taa­strup er den kom­mu­ne i lan­det med størst an­del af job­pa­ra­te kon­tant­hjælps­mod­ta­ge­re. Her står 50 pct. af al­le kon­tant­hjælps­mod­ta­ge­re til rå­dig­hed for ar­bejds­mar­ke­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.