Pia har fortjent det

BT - - DEBAT - An­ders La­de­gaard Her­ning

So­ci­al­de­mo­kra­ten Hen­ning Tjør­ne­høj tu­der her i BT den 6. ok­to­ber over, at Pia Kjær­s­gaard ( DF) fuldt fortjent og eft er de­mo­kra­tiets spil­le­reg­ler er ble­vet for­mand for Fol­ke­tin­get. Nu­vel, Tjør­ne­høj bry­der sig åben­lyst ik­ke om de­mo­kra­ti el­ler om Dansk Fol­ke­par­ti. I sin iver for at til­svær­te per­so­ner med en an­den hold­ning hi­ver han for­kert fat i ting, som lig­ger me­re end ty­ve år tilbage. Ak ja. Tjør­ne­høj er åben­lyst en me­get bit­ter mand. År­sa­gen lig­ger gi­vet­vis og­så i, at Hel­le Thor­ningS­ch­midt ( S), som han be­syn­der­ligt nok er svært glad for, ik­ke fi k lan­dets for­nem­ste stil­ling. I øv­rigt er det mær­ke­ligt, at Tjør­ne­høj, som jo helt åben­lyst le­ver i for­ti­den, til­sy­ne­la­den­de helt har glemt, at Thor­ning har væ­ret kom­mu­nist. Men det er må­ske li­ge­frem en kva­li­fi ka­tion i hans øj­ne?

Fol­ke­tin­gets for­mand Pia Kjær­gaard. Fo­to: Tho­mas Lek­feldt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.