Ja, af­gift er vil brem­se sal­get

BT - - DEBAT - LÆR­KE FLA­DER

ALT FOR MAN­GE

men­ne­sker li­der af pro­ble­mer med luft foru­re­ning og støj – pro­ble­mer som el­bi­len kun­ne ha­ve væ­ret med til at afh jæl­pe. Jeg kan ik­ke for­stå, at po­li­ti­ker­ne ik­ke er me­re am­bi­tiø­se i for­hold til el­bi­lens ud­bre­del­se. Det er godt, at vi nu får el­bi­ler­ne ind i af­gift sy­ste­met, så vi ken­der de lang­sig­te­de vil­kår. Jeg hav­de dog ger­ne set, at man hav­de la­vet en me­get læn­ge­re ind­fas­ning af af­gift er­ne, så der kun var et mini­mum af be­skat­ning på bi­ler­ne de før­ste år. Jeg er be­kym­ret for, hvor­dan kun­der­ne og in­ve­sto­rer­ne re­a­ge­rer på det. For ek­sem­pel i for­hold til den for­holds­vis store af­gift sstig­ning på Tesla, som har væ­ret en af­gø­ren­de fak­tor i el­bi­ler­nes ud­vik­ling. Tesla­e­jer­ne er med til at be­ta­le for den ud­vik­ling, der sker for el­bi­ler­ne, men vi ri­si­ke­rer at brem­se sal­get, hvil­ket vil­le væ­re me­get pro­ble­ma­tisk, for­di mar­ke­det sta­dig er be­græn­set.

DET ER OG­SÅ

et pro­blem, for­di in­ve­sto­rer har brugt de sid­ste fi re år på at in­ve­ste­re to mia. kr. i mar­ke­det for el­bi­ler. Det har de selv­føl­ge­lig gjort med en for­vent­ning om, at sal­get af el­bi­ler vil fort­sæt­te med at sti­ge.

VI SER LI­GE

nu et be­gyn­den­de gen­nem­brud for el­bi­ler­ne. Men sal­get er sta­dig re­la­tivt lavt. Så hvis stig­nin­gen skal fort­sæt­te, kræ­ver det, at el­bi­ler­ne ik­ke er dy­re­re end til­sva­ren­de ben­zin­bi­ler. Det er desvær­re ik­ke al­tid til­fæl­det. Jeg me­ner ik­ke, at af­gift ssy­ste­met er godt nok i dag. For af­gift ens stør­rel­se afh æn­ger af bi­lens pris frem for dens ud­led­ning. I man­ge an­dre lan­de bli­ver der gi­vet til­skud til el­bi­ler, så de har en kon­kur­ren­ce­dyg­tig pris.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.