Nej, sal­get af el­bi­ler vil fort­sæt­te

BT - - DEBAT - LOU­I­SE SCHA­CK EL­HOLM

DEN INDFASNINGSPERIODE, SOM

vi har aft alt, er rig­tig fi n. Den be­ty­der, at der ik­ke fra næ­ste år plud­se­lig vil­le væ­re af­gift er på 180 pct. på el­bi­ler, men at af­gift en sti­ger hvert år ind­til 2020. Det er klart, at vi kun­ne ha­ve la­vet en læn­ge­re indfasningsperiode, men det hav­de ko­stet os 650 mio. kro­ner næ­ste år i skat­te­ind­tæg­ter. Hvis ik­ke den her aft ale var ble­vet ind­gå­et, så var reg­nin­gen endt et an­det sted end hos el­bil­e­jer­ne. En­ten skul­le pen­ge­ne væ­re hen­tet fra ek­sem­pel­vis sy­ge­hu­se el­ler lig­nen­de. El­ler og­så skul­le al­le an­dre bil­e­je­re be­ta­le reg­nin­gen på 650 mio. kro­ner. Jeg sy­nes ik­ke, at no­gen af de to mu­lig­he­der er ri­me­li­ge.

DER ER VIR­KE­LIG

kom­met gang i mar­ke­det for el­bi­ler, og jeg me­ner ik­ke, at en plud­se­lig be­skat­ning på 180 pct. vil­le væ­re fair over­for de man­ge, der ejer en el­bil. Jeg me­ner hel­ler ik­ke, at ind­fas­nings­pe­ri­o­den frem til 2020 kan væ­re med til at slå bun­den ud af mar­ke­det. Så jeg for­ven­ter, at stig­nin­gen i sal­get af el­bi­ler vil fort­sæt­te.

DET ER KLART,

at stig­nin­gen i sal­get ik­ke vil væ­re så stor som el­lers, men det er den af­vej­ning, vi har fo­re­ta­get. Vur­de­rin­gen er, at mar­ke­det sag­tens kan bæ­re de her af­gift er. I den aft ale, der er ind­gå­et, lig­ger og­så en for­vent­ning om, at hvis mar­ke­det går helt i stå, så vil vi ven­de tilbage og se på, hvad der kan gø­res.

JEG ME­NER OG­SÅ,

at det skal væ­re mu­ligt for al­le at ha­ve en bil, for det er ik­ke al­le, som bor i nær­he­den af en bus el­ler et tog, og hvis man bor på lan­det, kan det væ­re prak­tisk me­get svært at ha­ve en el­bil.

LOU­I­SE SCHA­CK EL­HOLM

LÆR­KE FLA­DER

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.