’ Vi bli­ver snø­ret godt og grun­digt’

BT - - DEBAT -

Her­hjem­me kla­ger kom­mu­ner­ne over, at de må skæ­re i vel­fær­den for at få råd til at hu­se de nye fl ygt­nin­ge. Sam­ti­dig ly­der der et for­stå­e­ligt ra­ma­skrig, for­di tre fl ygt­nin­ge har væ­ret på fe­rie i de­res hjem­lan­de, Irak og Iran, selv om de har få­et til­delt op­hold­stil­la­del­se med den be­grun­del­se, at de ik­ke kan ven­de hjem uden ri­si­ko for de­res liv. Oven i kø­bet vi­ser en ny, mi­strøstig må­ling, at her­bo­en­de mus­li­mer bli­ver me­re og me­re re­li­gi­øse. Trods mil­li­o­ner brugt på in­te­gra­tions­pro­jek­ter me­ner tre ud af fi re mus­li­mer i Dan­mark, at pi­ger skal bæ­re slør og Kor­a­nens øv­ri­ge an­vis­nin­ger føl­ges fuldt ud. ’ VI BLI­VER SNØ­RET godt og grun­digt,’ lød det i går op­gi­ven­de fra Dansk Fol­ke­par­tis Martin Hen­rik­sen.

Men det pas­ser ik­ke. De dan­ske væl­ge­re har for­længst mar­ke­ret, at de ved, hvad der fo­re­går, og støt­ter de bor­ger­li­ges øn­sker om en stram ud­læn­din­gepo­li­tik. Sam­me stem­ning spi­rer nu frem i Tys­kland og Sve­ri­ge. Den­ne fol­ke­li­ge snus­for­nuft er Eu­ro­pas vig­tig­ste red­skab, stil­let over for de store ud­for­drin­ger, som fl ygt­nin­ge­strøm­men ska­ber.

kes

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.