KLAR, PA­RAT, KNALD... DR! ’’

BT - - DEBAT -

Bå­de fi nans­mi­ni­ste­ren og kul­tur­mi­ni­ste­ren har ras­let med sab­ler­ne over for Dan­marks Ra­dio. Nu mel­der og­så Stig Kirk Ørskov - ny for­mand i Dan­ske Me­di­er - sig i ko­ret af kri­ti­ske stem­mer. Han me­ner, at li­cen­sen skal sæt­tes ned, så dan­sker­ne selv kan be­stem­me, hvil­ke me­di­er de vil bru­ge de­res pen­ge på. Der er sim­pelt­hen gå­et vær­dipo­li­tik i DR. ER­HARD JAKOB­SEN VI­STE i 70er­ne, at er der no­get, der er vær­dipo­li­tik i, så er det li­cens­be­talt ra­dio og tv. Den­gang var det for­e­nin­gen for de ’ Ak­ti­ve Lyt­te­re og Se­e­re’, som Er­hard Jakob­sen var med til at stift e i 1976, der la­ve­de mest larm om DR. I dag er det an­dre me­di­er og na­tur­lig­vis po­li­ti­ke­re - over­ve­jen­de bor­ger­ligt­li­be­ra­le - der tru­er DRs po­si­tion.

I Er­hard Jakob­sens tid gik kri­tik­ken oft e på, at DR var nog­le rø­de le­jes­ven­de. I dag fo­re­går de­bat­ten på et helt an­det felt. Nu hand­ler de­bat­ten oft ere om, hvor­vidt DR mis­bru­ger sin do­mi­ne­ren­de stil­ling og ud­kon­kur­re­rer ik­ke- li­cens­be­tal­te me­di­er. Det hand­ler ik­ke mindst om, hvor me­get DR fyl­der på net­tet. Og i kølvan­det føl­ger na­tur­lig­vis en me­re høj­pan­det de­bat om, hvad pu­blic ser­vi­ce er og skal væ­re. Men ud­gangs­punk­tet hand­ler alt­så ik­ke om ind­hold, men om kon­kur­ren­cen på me­di­e­mar­ke­det. STIG KIRK ØRSKOV frem­hæ­ver bl. a., at 55 pct. af de jour­na­li­ster, der ar­bej­der for lands­dæk­ken­de me­di­er, i dag er an­sat hos sta­tens me­di­er. Nu­vel, det er Ørsko­vs op­ga­ve som for­mand for de pri­va­te me­di­ers in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tion at va­re­ta­ge net­op de­res in­ter­es­ser. Men han har en po­in­te. Jour­na­li­ster yn­der at for­tæl­le, at de­res for­nem­ste op­ga­ve er at gå ’ mag­ten’ kri­tisk eft er i søm­me­ne. Kan man det, når ’ mag­ten’ er che­fen? Ørskov an­kla­ger ik­ke di­rek­te DR, men la­ver en pa­ral­lel, som ik­ke er til at ta­ge fejl af: ’ Vi er i Dan­mark desvær­re i den si­tu­a­tion, at sta­ten i re­a­li­te­ten kon­trol­le­rer al nyheds­for­mid­ling på tv og ra­dio. Der er kun få lan­de, de fl este af dem to­ta­li­tæ­re, hvor sta­ten i re­a­li­te­ten kon­trol­le­rer en så stor del af nyheds­for­mid­lin­gen som i Dan­mark,’ si­ger Stig Kirk Ørskov til Po­li­ti­ken. FINANSMINISTEREN ER MEST op­ta­get af, at DR ik­ke ud­vik­ler sig til et mo­nopol: » Vi er nødt til at sik­re, at Dan­marks Ra­dio ik­ke fuld­stæn­dig kvæ­ler, hvad der er af me­di­e­til­bud. Og spe­ci­elt med ud­gangs­punkt i den

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.