Er det en god idé at la­ve for­løb i eft er­års­fe­ri­en for ud­sat­te børn, der min­der om en som­mer­sko­le?

BT - - DEBAT - På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 09.00 FAL­LI­TER­KLÆ­RING På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 09.09 FAN­TA­STISK IDÉ På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 09.26 IK­KE SKOLE I FERIEN På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 11.00

Nej

ME­RE SKOLE?

Anet­te Rud­beck

Tho­mas Jør­gen­sen

Tanja Sal­mon

Nej

1.278 stem­mer på bt. dk Me­re skole? Mon ik­ke de skul­le ha­ve me­re un­der­støt­ten­de un­der­vis­ning i hver­da­gen? Vil­le det ik­ke væ­re me­re pas­sen­de at sen­de skole­le­de­re i skole­le­der­lejr? For det er da en fal­li­ter­klæ­ring af de helt store og et ud­tryk for, hvor for­søm­te de en­kel­te ele­ver bli­ver i den hel­li­ge hel­dags­sko­les navn.

Ma­rie Lou­i­se Mik­kel­sen

For mig ly­der det som en helt fan­ta­stisk ide. Som jeg ser det, vil det gi­ve bør­ne­ne en bed­re læ­ring, og det kan må­ske på sigt in­klu­de­re de børn, som fø­ler sig eks­klu­de­ret el­ler li­ge­frem stig­ma­ti­se­ret af de an­dre børn. De børn får styr­ket de­res res­sour­cer, og mu­lig­vis kan de få en bed­re tro på sig selv, så de ik­ke skal hal­te eft er rent fag­ligt i sko­len og­så. Jeg har en søn med ind­læ­rings­van­ske­lig­he­der og an­dre pro­ble­mer. Jeg sy­nes, det er slemt nok med de lange sko­le­da­ge. Min søn vil­le gå ud af sit go­de skind, som i for­vej­en er øde­lagt, hvis han skul­le bru­ge sin fe­rie på sko­le­bæn­ken og­så.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.