HE­LE GJØL GRÆDER

Nord­jysk by i sorg ef­ter at 45- årig far til tre dø­de i fron­talt sam­men­stød med spøgelsesbilist

BT - - NYHEDER - TRAGEDIE Met­te Faur­holdt- Sehested | mela@ bt. dk

Selv­om so­len i går skin­ne­de over Gjøl ved Lim­fjor­den, var stem­nin­gen blandt by­ens bor­ge­re trist og sorg­fuld. Chok­ket ef­ter, at den 45- åri­ge fa­mi­lie­far Jes­per Schlot­feldt Jen­sen tid­ligt søn­dag mor­gen mi­ste­de li­vet ved en tragisk ulyk­ke, hav­de lagt en tung og grå dy­ne over by­en, hvor Jes­per Schlot­feldt Jen­sen var kendt for sit udad­vend­te og gla­de væ­sen.

» He­le Gjøl græder. Vi græder al­le sam­men ind­ven­digt over det, der er sket. Jes­per var så­dan et glad og po­si­tivt men­ne­ske, der kun vil­le an­dre det godt. Han var ba­re på det for­ker­te sted på det for­ker­te tids­punkt. Det er så uret­fær­digt, « si­ger Pe­ter Rod­kjær, som er næst­for­mand i træskibslau­get i by­en og der­i­gen­nem kend­te Jes­per Schlot­feldt Jen­sen, da BT mø­der ham i Gjøl søn­dag ef­ter­mid­dag.

Jes­per Schlot­feldt Jen­sen, der ar-

bej­der som lods, var iføl­ge BTs op­lys­nin­ger på vej hjem fra ar­bej­de, da ulyk­ken ind­traf. Han kom kø­ren­de i nord­gå­en­de ret­ning ad mo­tor­vej E45, da han blev ramt af en spøgelsesbilist, der kom kø­ren­de på mo­tor­vej­en i den for­ker­te ret­ning.

Red­det af af­kør­sel

Iføl­ge Mo­gens Hou­ge­sen, vagt­chef ved Nord­jyl­lands Po­li­ti, kør­te spø­gel­ses­bi­li­sten, en 25- årig mand fra Tårs, på mo­tor­vej­en ved af­kør­sel 24 ved Aal­borg. Han nå­e­de der­med at kø­re ad­skil­li­ge ki­lo­me­ter, før ulyk­ken ind­traf mel­lem af­kør­sel 31 og 32.

Et vid­ne, 24- åri­ge Mat­hi­as Ni­el­sen, har til Ek­stra Bla­det for­talt, hvor­dan han fik en op­ring­ning fra sin mor, der hav­de hørt ad­vars­ler om en spøgelsesbilist på mo­tor­vej­en. Kort ef­ter fik han selv øje på spø­gel­ses­bi­li­sten, der kom kø­ren­de imod ham.

» Jeg for­sø­ger at blin­ke for at gø­re op­mærk­som på mig selv, men han træk­ker over i min vogn­ba­ne. Jeg træk­ker ud i nødspo­ret, men jeg fø­ler, at han og­så træk­ker der­ud. Hel­dig­vis bli­ver jeg red­det af, at der kom­mer en af­kør­sel, som jeg kan kø­re ind ad, « si­ger Mat­hi­as Ni­el­sen til Ek­stra Bla­det.

Po­li­ti­et send­te fle­re pa­trul­je­vog­ne ud for at stop­pe spø­gel­ses­bi­li­sten, men de nå­e­de ik­ke frem, før det var gå­et galt.

Mo­tor­vej­en var spær­ret i fle­re ti­mer ef­ter ulyk­ken, mens red­nings­mand­ska­bet fik ryd­det op på ulyk­kes­ste­det. Søn­dag ef­ter­mid­dag vid­ne­de kun et øde­lagt au­toværn og sor­te mær­ker ef­ter en ud­brændt bil om den uhyg­ge­li­ge ulyk­ke. Og­så den 25- åri­ge mand mi­ste­de li­vet

De præ­ci­se om­stæn­dig­he­der ved ulyk­ken er end­nu ik­ke klar­lagt, og po­li­ti­et kan der­for ik­ke si­ge no­get om, hvil­ken fart spø­gel­ses­bi­li­sten kør­te med, da han ram­te Jes­per Schlot­feldt Jen­sen.

» Der har væ­ret en bil­in­spek­tør

Han var et vir­ke­lig varmt men­ne­ske, han var livs­kraf­tig og fo­re­tag­som. Det er et stort tab for hans fa­mi­lie og for he­le lo­kal­sam­fun­det

Lars Bor­berg, pen­sio­ne­ret jour­na­list

ude at un­der­sø­ge ulyk­kes­ste­det, og først når vi får hans rap­port, ved vi me­re om, hvad der ske­te, « si­ger Mo­gens Hou­ge­sen.

I Gjøl spred­te den tragi­ske nyhed sig søn­dag for­mid­dag blandt by­ens bor­ge­re.

» Det er rig­tig trist, når så­dan no­get sker. Det er en lil­le by, hvor al­le ken­der al­le, « si­ger Leif Hansen. Ildsjæl I Gjøl var Jes­per Schlot­feldt kendt som en ildsjæl, der en­ga­ge­re­de sig i lo­kal­sam­fun­det. Han var en kær­lig far til tre børn, og sam­men med sin hu­stru tog han of­te fa­mi­li­en med på en sejl­tur på Lim­fjor­den. Net­op li­vet på van­det fyld­te me­get for Jes­per Schlot­feldt bå­de pro­fes­sio­nelt og pri­vat, og han var for­mand for Gøl Bå­dens Træskibslaug.

» Han var me­get en­ga­ge­ret i det, og det bli­ver svært at fin­de en ny for­mand, der er li­ge så god som ham. Men vi vil fø­re det vi­de­re i hans ånd. Han hav­de så­dan et po­si­tivt sind. Det bli­ver svært at kom­me vi­de­re, « si­ger Pe­ter Rod­kjær, næst­for­mand i træskibslau­get.

» Jeg fik det at vi­de i mor­ges ( søn­dag, red.), og jeg blev me­get cho­ke­ret, da jeg hør­te det. Vi er al­le sam­men cho­ke­re­de. Der er tre børn, der har mi­stet de­res far, og en ko­ne, der har mi­stet sin mand. Det er rig­tig hårdt, » si­ger Pe­ter Rod­kjær.

Den pen­sio­ne­re­de jour­na­list Lars Bor­berg er og­så ak­tiv i træskibslau­get:

» Han var et vir­ke­lig varmt men­ne­ske, han var livs­kraf­tig og fo­re­tag­som. Det er et stort tab for hans fa­mi­lie og for he­le lo­kal­sam­fun­det, « si­ger han.

Me­re næ­ste si­de

Jes­per Schlot­feldt Jen­sen,

der er far til tre, blev i går dræbt af en spøgelsesbilist. Spø­gel­ses­bi­li­sten blev og­så dræbt ved det vold­som­me sam­men­stød. PRI­VAT­FO­TO

Fla­get gik i går på halv i den lil­le by Gjøl ved Lim­fjor­den, da det blev kendt, at den 45- åri­ge fa­mi­lie­far Jes­per Schlot­feldt Jen­sen var ble­vet dræbt af en spøgelsesbilist søn­dag mor­gen.

Leif Hansen, kal­det ’ Falck­en’ ken­der stor set al­le i Gjøl og­så den af­dø­de. » Det er rig­tig trist, når så­dan no­get sker. Det er en lil­le by, hvor al­le ken­der al­le, « si­ger Leif Hansen.

FO­TO: BO AMSTRUP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.