Svært at und­gå spø­gel­ses­bi­li­ster

BT - - NYHEDER -

DØDSULYKKE Tid­ligt søn­dag mor­gen dræb­te en spøgelsesbilist en 45- årig fa­mi­lie­far i en vold­som ulyk­ke på mo­tor­vej E45 i Nord­jyl­land. Spø­gel­ses­bi­li­sten dø­de og­så. Ge­ne­relt er an­tal­let af spø­gel­ses­bi­li­ster fal­den­de i 2015, vi­ser tal fra Vej­di­rek­to­ra­tet.

I før­ste hal­vår af 2015 blev der rap- po­r­te­ret om 47 spø­gel­ses­bi­li­ster. Det er 31 fær­re end i 2014 og det la­ve­ste an­tal i ni år.

Men år­sa­gen til det plud­se­li­ge og mar­kan­te fald er svær at bli­ve klog på, si­ger Ni­els Tørsløv, der er tra­fik­di­rek­tør i Vej­di­rek­to­ra­tet: Mar­kant fald » Vi ved ik­ke, hvad år­sa­gen er. Det er et mar­kant fald i år sam­men­lig­net med sid­ste år, og det glæ­der vi os over, li­ge­som tal­le­ne for tra­fik­sik­ker­hed ser ud til at væ­re i bed­ring. Men præ­cis hvor­for fal­det er så mar­kant, kan jeg ik­ke sva­re dig på. Det ved vi ik­ke, « si­ger Ni­els Tørsløv, der dog pe­ger på, at der er kom­met me­re op­mærk­som­hed på pro­ble­met i de se­ne­ste år:

» Der er en sti­gen­de op­mærk­som­hed på pro­ble­met, og det kan i sig selv væ­re med til at få tra­fi­kan­ter­ne til at pas­se me­re på. «

» Når vi snak­ker med me­di­er­ne, hjæl­per det. At jeg snak­ker med dig la­tivt man­ge bi­li­ster, der til stor fa­re for sig selv og an­dre for­vil­der sig ud i den for­ker­te ret­ning på lan­dets ve­je.

Pro­ble­met er dog langt­fra blot et dansk pro­blem. Der­for ta­ler Vej­di­rek­to­ra­tet og­så lø­ben­de med uden­land­ske kol­le­ga­er, som står med sam­me ud­for­dring, si­ger Ni­els Tørsløv. Det gyld­ne æg » Vi ta­ler med vo­res kol­le­ga­er i ud­lan­det for at se, om vi kan stjæ­le go­de løs­nin­ger el­ler lå­ne af hin­an­den. Men der er ba­re ik­ke no­gen af os, der har fun­det det gyld­ne æg end­nu på det her punkt, og det er et pro­blem, « si­ger han.

Hvis ten­den­sen fort­sæt­ter i 2015, en­der vi med at se om­kring 100 spø­gel­ses­bi­li­ster på de dan­ske ve­je. Til sam­men­lig­ning blev der rap­por­te­ret om­kring 200 spø­gel­ses­bi­li­ster i 2010. Det vir­ker ufat­te­ligt. Hvor­dan man kan kø­re den for­ker­te vej på en mo­tor­vej, uden at al­le alarm­klok­ker rin­ger. Men langt de fle­ste spø­gel­ses­bi­li­ster tror fak­tisk, at de er på ret­te vej - trods blin­ken­de med­tra­fi­kan­ter og ad­vars­ler i ra­dio­en. Så­dan ly­der den enk­le for­kla­ring fra en tra­fikp­sy­ko­log.

» Gan­ske en­kelt sker der det, at spø­gel­ses­bi­li­sten læ­ser si­tu­a­tio­nen for­kert og ser de for­ker­te sig­na­ler. Det er ik­ke af ond vil­je, men grund­læg­gen­de tror ved­kom­men­de sim­pelt­hen, at man er på ret­te vej. Mør­ke og regn kan for­stær­ke ef­fek­ten, og træt­hed, spi­ri­tus og an­dre rus­mid­ler kan og­så spil­le ind, « for­kla­rer tra­fikp­sy­ko­log Bir­ger Ny­gaard.

Nat­ten til søn­dag mi­ste­de en 45årig fa­mi­lie­far li­vet, da en 25- årig spøgelsesbilist tor­pe­de­re­de ham på E45- mo­tor­vej­en ved Aal­borg. Spø­gel­ses­bi­li­sten om­kom li­ge­le­des ved ulyk­ken. Al­der og al­ko­hol Iføl­ge en un­der­sø­gel­se fra Vej­di­rek­to­ra­tet og DTU Trans­port er bi­li­ster­nes til­stand of­te med­vir­ken­de til, at de en­der i den for­ker­te vej­ba­ne. En­ten på grund af al­der el­ler al­ko­hol.

Tra­fikp­sy­ko­lo­gen for­kla­rer, at en gen­nem­snit­lig bi­list hvert ene­ste mi­nut un­der kør­sel be­går en el­ler an­den slags fejl - som of­test er det små fejl, der bli­ver ’ op­slugt’, uden der sker en ulyk­ke.

» Det er først, når man har kørt i 50 år - el­ler en mil­li­on ki­lo­me­ter - at fejl­en ud­lø­ser en ulyk­ke med per­sonska­de. «

Den fejl kan f. eks væ­re, at man over­ser ad­var­sels­skil­te­ne, der står ved ud­mun­din­gen af den for­ker­te mo­tor­vejstil­kør­sel.

» Har man først pas­se­ret det skilt, så lig­ner ram­pen egent­lig sig selv. Mo­tor­ve­je er me­get ens­ar­te­de. Hvis det er mørkt, så bli­ver det end­nu vær­re. Der mang­ler man en mas­se af de så­kald­te ‘ cu­es’ - små sig­na­ler, der be­kræf­ter, at man gør det rig­ti­ge. Som for ek­sem­pel, at man kan se den mod­sat­te vej­ba­ne. Hvis de cu­es er væk, og bi­li­sten tror, han er på ret­te vej, så kan det gå gru­e­lig galt, « si­ger Bir­ger Ny­gaard.

Iføl­ge un­der­sø­gel­sen af 100 spø­gel­ses­bi­li­ster fra DTU Trans­port var fi­re af dem selv­mord­s­kan­di­da­ter. Det vil si­ge bi­li­ster, der be­vidst tog den for­ker­te vej for at ta­ge li­vet af sig selv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.