’’

BT - - NYHEDER - Ni­els Tørsløv, tra­fik­di­rek­tør i Vej­di­rek­to­ra­tet

nu, er jo og­så med til at øge op­mærk­som­he­den på pro­ble­met, « si­ger Ni­els Tørsløv.

Vej­di­rek­to­ra­tet har gen­nem­ført en ræk­ke for­søg på en hånd­fuld ste­der i lan­det. Men det er ik­ke de for­søg, der ale­ne kan ha­ve ført til det mas­si­ve fald, si­ger Ni­els Tørsløv:

» Det er rig­tig svært at gø­re no­get ved det her. Vi har la­vet for­søg på ram­per­ne en hånd­fuld ste­der i lan­det, hvor man kan ad­va­re bi­li­ster, der er på vej ned ad den ga­le ram­pe. Men det er ik­ke det for­søg, der gør, at tal­let er fal­det. Det er jeg ret sik­ker på, « si­ger han.

Det er en gå­de, hvor­for der er så re- Vi ta­ler med vo­res kol­le­ga­er i ud­lan­det for at se, om vi kan stjæ­le go­de løs­nin­ger el­ler lå­ne af hin­an­den. Men der er ba­re ik­ke no­gen af os, der har fun­det det gyld­ne æg end­nu

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.