’’

BT - - NYHEDER - Dan Jør­gen­sen ( S), ud­læn­din­ge­ord­fø­rer

Som ud­gangs­punkt er man næp­pe for­fulgt, hvis man kan rej­se rundt i sit land nin­ge­næv­net. Den­gang ud­tal­te hun, at Ven­stre har mi­stet til­li­den til Flygt­nin­ge­næv­nets af­gø­rel­ser, for­di de fo­re­kom po­li­tisk mo­ti­ve­re­de. Vil skær­pe fe­ri­e­reg­ler Nu si­ger In­ger Støj­berg til avi­sen: » Flygt­nin­ge­næv­net er et uaf­hæn­gigt nævn, og jeg har ik­ke kom­pe­ten­ce i for­hold til Flygt­nin­ge­næv­nets sa­ger. Der­for kan jeg hel­ler ik­ke kom­men­te­re kon­kre­te sa­ger. Ge­ne­relt er min hold­ning, at det ik­ke vir­ker ri­me­ligt, at man kan ta­ge på fe­rie i det land, man er flyg­tet fra, og jeg vil ger­ne se på, om det er mu­ligt at skær­pe fe­ri­e­reg­ler­ne. «

BNB

Læs og­så le­de­ren på si­de 4

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.