Kæm­pe­last­bi­ler får bed­re plads på ve­je­ne

Fle­re dan­ske tra­fi­kan­ter kom­mer snart til at skul­le de­le plad­sen med ve­je­nes kæm­per - de så­kald­te mo­dul­vogn­tog.

BT - - NYHEDER - Tho­mas Nørgaard Andersen

Vej­di­rek­to­ra­tet fort­sæt­ter med at ud­vi­de an­tal­let af stræk­nin­ger, der kan hånd­te­re last­bi­ler med en læng­de på 25 me­ter og en vægt på 60 ton. Bå­de i Jyl­land og på Sjæl­land åb­ne­des ru­ter til mo­dul­vogn­tog sid­ste år, og i de kom­men­de år åb­nes 31 nye stræk­nin­ger over he­le lan­det med plads til lan­de­ve­jens helt tun­ge dren­ge.

De man­ge kom­men­de ru­ter gi­ver smil på læ­ben i trans­port­bran­chen. Mo­dul- vogn­tog øger nem­lig vogn­mæn­de­nes ef­fek­ti­vi­tet, og så er det og­så godt for mil­jø­et, på­pe­ger Ove Holm, der er un­der­di­rek­tør og er­hvervspo­li­tisk chef i Dansk Trans­port og Lo­gi­stik:

» Mo­dul­vogn­to­ge­ne er me­get ef­fek­ti­ve, for­di de kan ha­ve me­re gods med, og der­for spa­rer vi bå­de pen­ge, CO2­ud­led­ning og luft­foru­re­ning ge­ne­relt. Det har væ­ret et øn­ske at få bed­re for­hold for mo­dul­vogn­tog i fle­re år, « si­ger han. Væk­ker be­kym­ring Det er dog ik­ke al­le, der er gla­de for kæm­pe­last­bi­ler­ne. Klaus Bon­dam, der er di­rek­tør i Cyk­list­for­bun­det, er me­get uro­lig for de blø­de tra­fi­kan­ters sik­ker­hed.

» Vi er me­get be­kym­re­de for, at man til­la­der så store last­vog­ne på ve­je­ne. Vi sy­nes, det er fuld­stæn­dig ho­ved­løst at la­de dem kø­re rundt i by­er­ne, hvor sta­dig fle­re men­ne­sker væl­ger at be­nyt­te cyk­len, « si­ger di­rek­tø­ren, der på­pe­ger, at man har et godt og tæt sam­ar­bej­de med Vej­di­rek­to­ra­tet og vogn­mæn­de­ne, hvil­ket har ned­bragt an­tal­let af høj­re­sving­s­u­lyk­ker mar­kant.

» Når det er sagt, så ser vi langt hel­le­re, at man om­la­ster last­bi­ler­ne uden for by­om­rå­der­ne. Det er fint, der kø­rer store last­bi­ler på mo­tor­ve­je­ne, men vi vil ger­ne ha­ve dem ud af by­mid­ten. Men li­ge nu kan man ik­ke gø­re an­det end at væ­re ek­stremt op­mærk­som i tra­fik­ken. Det gæl­der bå­de last­bil­chauf­fø­rer og cyk­li­ster, « si­ger Klaus Bon­dam.

FO­TO: CHRI­STI­AN ALS

Gi­gan­ti­ske last­bi­ler får nu lov at kø­re på fle­re stræk­nin­ger i Dan­mark.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.