Re­pu­bli­ka­ner­ne slås om mag­ten

BT - - NYHEDER -

STARS AND STRIPES Uro­en er for al­vor blus­set op i det ame­ri­kan­ske re­pu­bli­kan­ske par­ti, ef­ter at tu­mul­t­ag­ti­ge magt­kam­pe har for­hin­dret val­get af en ny for­mand for Re­præ­sen­tan­ter­nes Hus – det ene af Kon­gres­sens to kam­re. Der har læn­ge væ­ret in­tern krig mel­lem de så­kald­te mo­de­ra­te og Tea Par­ty- be­væ­gel­sen i par­ti­et.

Ue­nig­he­den mel­lem flø­je­ne er for al­vor blus­set op, ef­ter at en af Re­pu­bli­ka­ner­nes top­folk, Jo­hn Bo­e­h­ner, med­del­te, at han vil­le træ­de tilbage som for­mand for hu­set. Den po­si­tion til­hø­rer det par­ti, der har fler­tal, og det ef­ter­la­der et tom­rum i Kon­gres­sen, som kan vi­se sig at bli­ve ka­ta­stro­falt for Re­pu­bli­ka­ner­ne, hvis ik­ke par­ti­et fin­der en ny kan­di­dat snart.

Sker det ik­ke, står Re­præ­sen­tan­ter­nes Hus uden en po­li­tisk sty­ring, og det kan be­ty­de, at USA li­ge­som i ok­to­ber får en re­gu­lær re­ge­ring­s­luk­ning, for­di USA lø­ber tør for pen­ge. For om to må­ne­der skal der ved­ta­ges et nyt bud­get, og det er i for­vej­en van­ske­ligt. For de mest kon­ser­va­ti­ve af re­pu­bli­ka­ner­ne kræ­ver store in­drøm­mel­ser for at stem­me for et nyt bud­get, og uden en ny for­mand for Re­præ­sen­tan­te­nes Hus er det ik­ke sand­syn­ligt, at der kan fin­des en løs­ning, der og­så til­freds­stil­ler de­mo­kra­ter­ne i hu­set. Ure­a­li­stisk at fort­sæt­te Først trak en af de mest respek­te­re­de re­pu­bli­ka­ne­re, Ca­li­for­ni­ens re­præ­sen­tant Kevin McCart­hy, sig helt over­ra­sken­de som kan­di­dat i for­gårs. Kil­der si­ger, at han sim­pelt­hen ik­ke kun­ne fin­de et grund­lag for at ar­bej­de med beg­ge fløje. Især Tea Par­ty- fol­ke­ne skal iføl­ge ame­ri­kan­ske me­di­er ha­ve stil­let så man­ge krav, at det vil­le bli­ve ure­a­li­sti­ske at fort­sæt­te.

Nu pe­ger pi­len på en an­den re­pu­bli­ka­ner, nem­lig Paul Ry­an, som på man­ge må­der er en re­pu­bli­ka­ner, der må­ske kan byg­ge bro mel­lem de to fløje.

Men han har ik­ke truf­fet be­slut­nin­gen end­nu, og det har få­et fløj­kam­pe­ne til at bli­ve me­re mar­kan­te og vi­ser, at det gam­le par­ti har me­get svært ved at fin­de fod­slag, selv om præ­si­dentval­get kun er 15 må­ne­der væk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.