Ver Tyr­ki­et

BT - - NYHEDER -

sam­me spørgs­mål igen og igen og får in­tet svar. Fra Suruc til Anka­ra.

Hvor­for er det en kur­disk som­mer­lejr og en freds­de­mon­stra­tion, hvor det kur­di­ske par­ti spil­ler en cen­tral rolle, der ram­mes? Og hvad er for­kla­rin­gen på, at an­dre de­mon­stra­tio­ner i Tyr­ki­et til­sy­ne­la­den­de ik­ke har de sam­me sik­ker­heds­pro­ble­mer? De spørgs­mål læg­ges oven i den ud­bred­te un­dren over re­ge­rin­gens pa­ni­ske re­ak­tion med at luk­ke Fa­ce­book og Twit­ter og ud­ste­de or­drer om del­vis cen­sur i dæk­nin­gen af bom­be­an­gre­be­ne. Er­do­gans ene­væl­de For HDP og PKK er den tyr­ki­ske re­ge­ring en­ten di­rek­te el­ler in­di­rek­te an­svar­lig.

Anka­ra- bomb­nin­ger­ne fandt sted da­gen eft er, at PKK hav­de lagt et for­slag om vå­ben­hvi­le på for­hand­lings­bor­det. Det styr­ker te­o­ri­er­ne blandt kur­der­ne om, at Er­do­gan vil for­sø­ge at vin­de det kom­men­de valg på de­res be­kost­ning. Svært at se ly­set Fryg­ten er, at Anka­ra- bom­ber­ne vil bli­ve brugt af re­ge­rin­gen til at øge spæn­din­ger­ne i de sy­døst­li­ge kur­di­ske om­rå­der – nøj­ag­tig som det ske­te eft er Suruc- bomb­nin­gen. Må­ske i en så­dan grad, at der af sik­ker­heds­hen­syn ik­ke kan stem­mes i nog­le kur­di­ske om­rå­der på sel­ve valg­da­gen, hvil­ket vil gå ud over HDP og øge Er­do­gans mu­lig­he­der for at ind­fø­re ene­væl­de.

Eft er Anka­ra- tra­ge­di­en er in­teres­sen for opkla­rin­gen af an­gre­be­ne der­for ik­ke det cen­tra­le spørgs­mål i Tyr­ki­et. Fo­kus er på den grad­vi­se, men hur­ti­ge for­vær­ring af si­tu­a­tio­nen. Den har fun­det sted de se­ne­ste må­ne­der, og in­gen sy­nes at kun­ne få øje på en bed­ring, uan­set re­sul­ta­tet ved det kom­men­de valg. Si­den be­gyn­del­sen af kri­gen i Sy­ri­en i 2011 har den ty rki­ske le­del­se ment, at den sy­ri­ske præ­si­dent Bas­har al- As­sad bør gå af. Med ti­den er Tyr­ki­et selv ble­vet en me­re ak­tiv del af kri­gen. Dels på grund af den mas­si­ve fl ygt­nin­ge­strøm på me­re end to mil­li­o­ner men­ne­sker. Dels på grund af Tyr­ki­ets be­kym­rin­ger for de kur­di­ske land­vin­din­ger i det nord­li­ge Sy­ri­en og fryg­ten for op­ret­tel­sen af en selv­stæn­dig kur­disk stat. Tyr­ki­et er ble­vet be­skyldt for at sam­ar­bej­de med Is­la­misk Stat, blandt an­det un­der sid­ste års slag om by­en Ko­ba­ne. De se­ne­ste tre må­ne­der har Tyr­ki­et bom­bet kur­di­ske PKK- stil­lin­ger i Tyr­ki­et og det nord­li­ge Irak. PKK har sam­ti­dig ret­tet en bøl­ge af an­greb mod det ty rki­ske mi­li­tær og po­li­ti.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.