’’

BT - - NYHEDER - Ünsal Tu­ran

Jeg bli­ver smidt ud, men den kri­mi­nel­le val­gob­ser­va­tør får lov til at bli­ve. I dag har jeg få­et at vi­de, at han sta­dig er val­gob­ser­va­tør

» Jeg sy­nes det er for­kert, at en kri­mi­nel per­son skal ha­ve en funk­tion, hvor han kan kom­me i be­sid­del­se af per­son­li­ge do­ku­men­ter, som han kan bru­ge til at be­gå svin­del med i mit navn, « si­ger Ünsal Tu­ran, der for­kla­rer, at man skal med­brin­ge iden­ti­fi ka­tions­pa­pi­rer for at stem­me på am­bas­sa­den.

Fre­dag mor­gen blev Ünsal Tu­ran fy­ret fra nyheds­bu­reau­et Dogun. Han me­ner, at det sker eft er pres fra det is­la­mi­ske re­ge­rings­par­ti AKP.

BT har for­søgt at få en kom­men­tar til epi­so­den fra den tyr­ki­ske am­bas­sa­de i København, men det har ik­ke væ­ret mu­ligt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.