’’

BT - - NYHEDER - Ja­cob Nis­gaard Lar­sen, chef­kon­su­lent

na­li­tet? Hvor fri­sten­de er det? Hvor til­freds­stil­len­de er det at la­de væ­re og op­nå sam­me re­sul­tat ad lovly­dig vej?

Forsk­nin­gen pe­ger på, at kri­mi­na­li­tets­be­kæm­pel­se må be­gyn­de ved at ju­ste­re op­portu­ni­te­ten. Dels ved so­ci­a­le ind­sat­ser, så det bli­ver op­portunt og­så for sam­fun­dets sva­ge­ste at nå de­res mål – fle­re pen­ge, ek­sem­pel­vis – på lov­lig vis. Dels ved at gø­re il­le­gi­ti­me gen­ve­je van­ske­li­ge­re. An­tal­let af bilty­ve­ri­er faldt så­le­des først, da elek­tro­ni­ske start­spær­rer blev stan­dard. An­tal­let af bank­rø­ve­ri­er faldt, da ban­ker­ne fik far­ve­pa­tro­ner og ud­fa­se­de kon­tan­ter i de små fi­li­a­ler. An­tal­let af bu­tik­sind­brud faldt, da vag­ter, gi­t­re og tv- over­våg­ning vandt ind­pas. Hvis man vir­ke­lig vil gø­re no­get ved ind­brud­s­sta­ti­stik­ken, nyt­ter det ik­ke at an­sæt­te tu­sind ek­stra po­li­ti­be­tjen­te

Hvor­dan gør man ind­brud i pri­va­te hjem min­dre op­portunt? Folk skal groft sagt pas­se bed­re på de­res ting, si­ger eks­per­ter­ne. Men det kom­mer ik­ke af sig selv i et land, hvor tryg­hed og ind­byr­des til­lid er ind­byg­get i vo­res na­tio­na­le selv­for­stå­el­se. El­ler hvor en stor del af bo­lig­mas­sen be­fin­der sig i for­ret­nings- og in­sti­tu­tions­lø­se par­cel­huskvar­te­rer, der lig­ger men­ne­ske­tom­me hen i dag­ti­mer­ne og i fe­ri­er.

Så for­sik­rings­bran­chen har i åre­vis ef­ter­lyst en æn­dret byg­ge­stan­dard. Loven bør, me­ner for­sik­rings­sel­ska­ber­ne, æn­dres, så al­le nye el­ler ny­renove­re­de hu­se per lov­krav skal ud­sty­res med vin­du­er og dø­re, som det ta­ger mindst tre mi­nut­ter at bry­de op. Den slags lov­giv­ning er al­le­re­de ind­ført i Stor­bri­tan­ni­en og i Hol­land. Er­fa­rin­gen fra 40.000 al­me­ne bo­li­ger i Stor­bri­tan­ni­en vi­ser et fald på 26 pro­cent i an­tal­let af ind­brud ef­ter in­stal­le­ring af sik­re­re dø­re og vin­du­er. I Hol­land har kra­vet om ind­brud­s­sik­re dø­re og vin­du­er få­et ind­brud­s­ra­ten til at fal­de med 50 pro­cent i ny­byg­ge­ri – i øv­rigt uden de store ek­straud­gif­ter. De store dan­ske dør- og vin­du­espro­du­cen­ter la­ver al­le­re­de den ty­pe vin­du­er – de sælger dem ba­re sjæl­dent i Dan­mark. Dan­ske­re er, si­ger eks­per­ter, lu­l­let ind i den vild­fa­rel­se, at for­stær­ke­de dø­re og ek­stra sik­re vin­du­er ik­ke er nød­ven­di­ge.

» Bag­si­den ved vo­res el­lers dej­li­ge til­lids­sam­fund er, at vi sim­pelt­hen ik­ke pas­ser sær­lig godt på vo­res ting. Hvis man vir­ke­lig vil gø­re no­get ved ind­brud­s­sta­ti­stik­ken, nyt­ter det ik­ke at an­sæt­te tu­sind ek­stra po­li­ti­be­tjen­te. Det simp­le­ste vil­le væ­re at ind­fø­re det lov­krav, « si­ger Ja­cob Nis­gaard Lar­sen, chef­kon­su­lent i bran­che­for­e­nin­gen For­sik­ring & Pen­sion.

Un­der­sø­gel­ser af, om der er mu­lig­hed at ind­fø­re et byg­nings­re­gu­la­tiv ef­ter hol­land­sk for­bil­le­de, blev iværk­sat af S- R- re­ge­rin­gen for få år si­den. De bor­ger­li­ge par­ti­er har imid­ler­tid he­le ti­den væ­ret imod et lov­krav, an­gi­ve­ligt af frygt for at på­fø­re bo­li­ge­jer­ne fle­re ob­liga­to­ri­ske ud­gif­ter – en frygt som er af­li­vet af fle­re ny­li­ge rap­por­ter. Men den af­vi­sen­de indstil­ling fast­hol­des af V- re­ge­rin­gen, op­ly­ste byg­nings­mi­ni­ster Hans Chri­sti­an Sch­midt ( V) i et svar til fi­nans­ud­val­get den 30. sep­tem­ber:

» Det er min grund­læg­gen­de op­fat­tel­se, at den en­kel­te bor­ger selv er bedst til at vur­de­re, om det er re­le­vant at gen­nem­fø­re sær­li­ge sik­rin­ger mod ind­brud i hjem­met (...) Der er til­li­ge store re­gio­na­le for­skel­le i, hvor ind­brud­s­kon­cen­tra­tio­nen er høj, (...) og der­for me­ner jeg ik­ke, at det er ri­me­ligt at på­læg­ge al­le lan­dets bo­li­ge­je­re krav om at ind­brud­s­sik­re de­res dø­re og vin­du­er, « skrev mi­ni­ste­ren. Nøg­len til par­cel­hu­se­ne var en skru­et­ræk­ker Al­lan ple­jer at gå ef­ter mør­ke vil­la­er i sin jagt på folks kon­tan­ter, guldsmyk­ker, må­ske en spa­re­gris med man­ge ty­ve­re i, bær­ba­re com­pu­te­re, mo­bil­te­le­fo­ner og ka­me­ra­er. Un­der et af si­ne før­ste ind­brud fandt Al­lan 50.000 kr. i kon­tan­ter. Det gav blod på tan­den. Når folk tog på fe­rie, lå

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.