Sved i hånd­fla­der­ne

’ Bro­en III’ fort­sæt­ter med tårn­højt ni­veau

BT - - KULTUR - Hen­ning Hø­eg | ho­eg@ bt. dk

Tred­je af­snit af ’ Bro­en III’ var be­stemt ik­ke for sar­te sjæ­le. Men til gen­gæld fort­sæt­ter den dansk­s­ven­ske sam­pro­duk­tion på tårn­højt in­ter­na­tio­nalt tv- ni­veau. Se­ri­ens nye de­tek­tiv- par Hen­rik ( Thu­re Lind­hardt) og Sa­ga ( So­fia He­lin) fin­der til al­les let­tel­se den kid­nap­pe­de sven­ske po­li­ti­chef Hans i li­ve. Men han har mi­stet en hånd og er i det he­le ta­get il­de til­redt.

Og net­op som man tror, at af­snit­tets spæn­dings­høj­de- punkt så­le­des er nå­et, sid­der den un­ge lu­do­man Marc over for se­ri­ens ny­e­ste su­per­s­kurk, Lukas.

Den un­ge, nai­ve spil­le­fugl får én ek­stra dag til at be­ta­le gæl­den på 78.000 kro­ner for hvert ’ klik’ i en om­gang ner­vepi­r­ren­de rus­sisk rou­let­te. Og un­der­teg­ne­de kan ik­ke min­des, at en tv- sce­ne har gi­vet så me­get sved i hånd­fla­der­ne. Marc, der og­så er duk­ket op på li­sten over Hen­rik og Sa­gas mistænk­te i se­ri­ens gen­nem­gå­en­de se­ri­e­mord, spil­les fa­bel­ag­tigt godt af Chri­stof­fer Læs­sø – med næ­sten Ro­bert De Niro’sk mu­skel.

Og man krym­per sig sam­men med Marc, der li­ge­le­des po­rtræt­te­res flot af Mi­cha­el Slebs­a­ger.

Mens nye skur­ke så­le­des duk­ker op i det ef­fek­tivt, kom­plek­se, men al­drig for­vir­ren­de ma­nuskript, for- vand­les an­dre po­ten­ti­el­le skur­ke til po­ten­ti­el­le ’ good guys’.

Så­le­des ind­ser den moralsk an­løb­ne had- blog­ger Le­ne Fri­is ( Sonja Ri­ch­ter), at hun rent fak­tisk kan ha­ve for­år­sa­get se­ri­en af gru­som­me mord på men­ne­sker, som hun har hængt ud i si­ne internet- ud­g­y­del­ser.

Og let mod­vil­ligt be­gyn­der hun et sam­ar­bej­de med bå­de det dan­ske og det sven­ske po­li­ti

Sam­men læg­ger de en fæl­de, der skal lok­ke den ga­le mor­der ud af skyg­gen. Men net­op som de gør sig klar til at lø­se gå­den, ta­ger hi­sto­ri­en en ny, uven­tet og se­ri­øst spæn­den­de drej­ning. Tro­vær­dig og mor­som Ke­mi­en imel­lem Thu­re Lind­hardt og So­fia He­lin er in­tet min­dre end skøn – bå­de tro­vær­dig, fa­sci­ne­ren­de og ik­ke så lidt mor­som. Men de er be­stemt ik­ke ale­ne om at træk­ke to­get. Så­le­des pas­ser al­le sku­e­spil­le­re, dan­ske som sven­ske, per­fekt ind i de rol­ler, de er til­delt. Og den ene­ste ulem­pe ved al­le de in­ter­es­san­te be­kend­te­ska­ber er, at ma­nuskript­for­fat­ter­ne ik­ke er ble­ge for at ta­ge li­vet af én af de per­so­ner, vi net­op har glæ­det os til at føl­ge igen­nem he­le sei­en.

Så­le­des fik den psy­kisk usta­bi­le Af­g­ha­ni­stan- ve­te­ran Mor­ten An­ker, der og­så var søn af se­ri­ens før­ste of­fer, Hel­le An­ker, kni­ven i tred­je af­snit. Og end­nu en­gang hæn­ger man som se­er ud over klip­pen og må ven­te på af­snit num­mer fi­re.

• Chri­stof­fer Læs­sø som Lukas ( ryg­gen til) ud­sæt­ter Marc ( Mi­cha­el Slebs­a­ger) for ner­vepi­r­ren­de rus­sisk rou­let­te.

FO­TO: CA­RO­LI­NA ROMARE/ DR1

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.