For­fat­ter på al­le plat­for­me

BT - - NAVNE - Jep­pe Bangs­gaard| je­ba@ ber­ling­s­ke. dk

Me­re­te Pryds Hel­le er ik­ke så­dan at sæt­te i bås som for­fat­ter. Fak­tisk har hun gjort det til en del af sin me­ti­er at ud­vi­de de lit­teræ­re ram­mer. Bå­de sprog­ligt og for­tæl­lemæs­sigt. For­fat­ter­ska­bet spæn­der fra ra­dio­spil og so­net­ter over vok­sen­prosa og bør­ne­bø­ger til en brevro­man og fl ere kri­mi­er, og hun eks­pe­ri­men­te­rer ger­ne med syns­vink­len. Som i ro­ma­nen ’ Det gla­de van­vid’ fra 2005, hvor hi­sto­ri­en ses gen­nem øj­ne­ne på en rødspæt­te. Form­mæs­sigt har hun i den grad ud­for­sket det di­gi­ta­le uni­vers med sms- ro­ma­ner, app- for­tæl­lin­ger, iPad- ro­ma­ner og com­pu­ter­spil. Old­tid og nu­tid Me­re­te Pryds Hel­le er født i Char­lot­ten­lund i 1965, blev fær­dig fra For­fat­ter­sko­len i 1990 og de­bu­te­re­de sam­me år med novel­le­sam­lin­gen ’ Imod en an­den ro’. Gen­nem­brud­det kom først eft er nog­le år – og stu­di­er i lit­te­ra­tur­vi­den­skab på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet – med ro­ma­nen ’ Fi­ske i li­vets fl od’ fra 2000. Den fo­re­går i den su­me­ri­ske old­tid, mid­delal­de­ren og nu­ti­den. På uni­ver­si­te­tet hav­de hun spe­ci­a­li­se­ret sig i lit­te­ra­tur fra re­næs­san­cen og mid­delal­de­ren, og det hi­sto­ri­ske er da og­så ble­vet et spor i for­fat­ter­ska­bet, f. eks. i ro­ma­nen ’ Hej men­ne­ske’ ( 2010) der føl­ger ar­kæ­o­lo­gen Edith. I for­bin­del­se med bo­gen tog Me­re­te Pryds Hel­le stu­di­er i nær­o­ri­en­talsk ar­kæ­o­lo­gi på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, samt i en ud­grav­ning ved Shka­rat Msaied i Jor­dan. Hun var lit­terær kon­su­lent på det store fem­binds- værk ’ Islæn­din­ge­sa ga­er­ne’, der kom sid­ste år.

Selv er Me­re­te Pryds Hel­le som nævnt gå­et ind i den di­gi­ta­le tidsal­der. Mens langt de fl este for­fat­te­re her­hjem­me mil­dest talt er gå­et tø­ven­de til di­gi­ta­li­se­rin­gen, har Me­re­te Pryds Hel­le fra be­gyn­del­sen set den som en mu­lig­hed for at nå si­ne læ­se­re på nye må­der. Bo­e­de i Ita­li­en Fra 1999 til 2007 bo­e­de Me­re­te Pryds Hel­le i Ita­li­en, først i Vin­ci og si­den i Pie­tra­san­ta. Sam­men med si­ne to børn og dig­te­ren Mor­ten Søn­der- gaard, som hun var gift med. Her blev en mail­kor re­spon­dan­ce med ve­nin­den, kri­ti­ke­ren Mai Mis­feldt, til brevro­ma­nen ’ Kæ­re Mai’ ( 2012).

Me­re­te Pryds Hel­le har un­der­vist på For­fat­ter­sko­len og hol­der og­så kur­ser for sko­le­e­le­ver i di­gi­tal lit­te­ra­tur. For­le­den holdt hun for ek­sem­pel fored­rag for 160 HTX- ele­ver.

» De send­te mig lø­ben­de sms’er un­der­vejs, som vi gen­nem­gik sprog­ligt i fæl­les­skab, « for­tal­te hun på Fa­ce­book.

» Så nu ved jeg, at ’ Vil du med hjem og se min fri­mær­ke­sam­ling?’ i dag hed­der ’ Net­fl ix og chill, er du frisk?’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.