USA un­der an­greb

BT - - TV - ACTION 17: 05 15: 00 22: 55 00: 50- 06: 00 09: 15 13: 15 18: 55 21: 00 07: 40 11: 20

Secret Ser­vi­ce- agen­ten og præ­si­dent­par­rets tæt­te­ste livvagt, Mi­ke Ban­ning, be­går sit livs fejl­ta­gel­se, da han un­der en eks­kor­te til en gal­la­mid­dag mi­ster over­blik­ket, og før­ste­da­men må la­de li­vet i en tragisk ulyk­ke. Ved den eft er­føl­gen­de eft er­forsk­ning får Mi­ke del­vist no- get af skyl­den for ulyk­ken og for­fl yt­tes der­for til en li­ge­gyl­dig stil­ling - langt væk fra Det Hvi­de Hus. Kort ef­ter sker det utæn­ke­li­ge. Et diplo­ma­tisk mø­de med en grup­pe gæ­ster fra Syd­korea på Det Ova­le Kon­tor ud­vik­ler sig til et højspændt ter­r­o­ri­stan­greb, da en lil­le grup­pe stærkt be­væb­ne­de og top­træ­ne­de ter­r­o­ri­ster fra Nord­korea ud af det blå og i fuldt dags­lys fo­re­ta­ger et fron­ta­lan­greb på Det Hvid e Hus ( Secret Ser­vi­ce ko­de­be­teg­nel­se: Olym­pus) og præ­si­den­ten. Det vil ta­ge mi­li­tæ­re re­spons­sty rker 15 mi­nut­ter at nå frem til Det Hvi­de Hus. Men det er for sent. Lav­t­fl yven­de fl y bom­bar­de­rer Ca­pi­tol Hill, og skud­sal­ver hal­ve­rer det be­røm­te Was­hin­g­ton- monu­ment, in­den det ul­ti­ma­ti­ve

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion: mål, Olym­pus, står i fl am­mer og røg. Bran­ning bli­ver de ame­ri­kan­ske myn­dig­he­ders ene­ste håb. ( Ka­nal 5)

( T) Hur­ra, jeg vil se da­mer!. En­gelsk ko­me­die fra 1966. ( T) Spe­edway. Ame­ri­kansk mu­sik­film fra 1968. ( T) Kon­voj over Nor­dat­lan­ten. Ame­ri­kansk krigs­dra­ma fra 1943. ( T) Du skal ik­ke be­gæ­re. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1965. ( T) Show Bo­at. Ame­ri­kansk mu­si­cal fra 1951. ( T) Hjor­te­kal­ven. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1946.

( T) Let på tå. Ame­ri­kansk mu­si­cal fra 1953. ( T) Den syn­ke­fri Mol­ly Brown. Ame­ri­kansk mu­si­cal fra 1964. ( T) Bræn­de­mær­ket. Ame­ri­kansk krimi fra 1978. ( T) Hvid­g­lø­de­n­de. Ame­ri­kansk krimi fra 1949.

Nat- tv.

He­le USA’s frem­tid afh æn­ger af, om agen­ten Mi­ke Ban­ning ( Ge­rard But­ler) kan be­kæm­pe ter­r­o­ri­ster­ne, der har har besat Det Hvi­de Hus. Se, om det lyk­kes i aft enens dra­ma fra 2013, der er in­stru­e­ret af Antoine Fu­qua.

Fo­to: Di­scove­ry Networks

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.