KHRUSJTJOV GÅR AMOK UN­DER TA­LE

BT - - TV/ RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for 55 år si­den 1960:-

LØ­VEN 22.07 - 22.08 Du kan se frem til en ri­me­lig stille dag. Må­ske end­da lidt for stille eft er din smag. Til gen­gæld gi­ver det dig tid til eft er­tænksom­hed. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:*** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Månen sam­men med Plu­to på­vir­ker dit tegn i dag. Det læg­ger op til en­ten af­slut­nin­ger el­ler nye be­gyn­del­ser el­ler må­ske beg­ge de­le. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:*** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Det er ik­ke en god dag til at la­ve en re­vo­lu­tion. Ej hel­ler til at mar­ke­re din fri­hed. Det bed­ste er at læ­re lidt om at sam­ar­bej­de. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:* SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Du fø­ler me­re mod­stand, end du bry­der dig om. Omvendt så er det desvær­re ik­ke no­get, du kan und­gå, så prøv at leve med det, som man si­ger. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Det er vig­tigt, at du ik­ke be­kym­rer dig om små­ting, men i ste­det ta­ger fat i de æn­drin­ger, som du rent fak­tisk går rundt og øn­sker dig. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:* STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Det er ik­ke al­tid, at har­moni kom­mer af at man ik­ke gør no­get. Nej, i dag er det vig­tigt, at du vi­ser, hvor du står, og hvad du op­rig­tigt me­ner. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Uan­set di­ne om­gi­vel­sers hold­nin­ger og me­nin­ger, så vil du i den sid­ste en­de kun gø­re, hvad du selv har lyst til. Og det gør da hel­ler in­gen­ting! Kær­lig­hed:* Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:** FISKENE 19.02 - 19.03 Du fø­ler dig uret­fær­dig be­hand­let i en be­stemt sag. Det bed­ste er at ta­ge ta­ge fat i pro­ble­mer­ne og ska­be ret­fær­dig­hed selv. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:***

134). ( Svær 24). ( Mid­del 11). ( Nem

Sov­je­tu­ni­o­nens mi­ni­ster­præ­si­dent Niki­ta Khrusjtjov la­der sit tem­pe­ra­ment lø­be af med sig, da han hol­der en ta­le i FN - han ta­ger sin ene sko af og ban­ker den i bor­det i hid­sig­hed un­der sin ta­le.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.