Re­vo­lu­tion kræ­ves

BT - - EM- KVALIFIKATION -

DET GIK GALT. Dan­mark skal ud i to ufor­ud­si­ge­li­ge og ri­si­ko­fyld­te play off - kam­pe for at kom­me til EM i Frankrig næ­ste som­mer. Det skal Mor­ten Ol­sens mand­skab, for­di Portu­gal og Albanien di­stan­ce­re­de dem i en kva­li­fi ka­tions­pul­je, der bur­de ha­ve væ­ret over­kom­me­lig. Især set i ly­set af en van­vit­tig ned­t­ur hos det ser­bi­ske lands­hold.

Det kan si­ges klart og ty­de­ligt. At de rød- hvi­de ik­ke for­må­e­de at kva­li­fi ce­re sig di­rek­te til et EM med 24 hold, er en fal­li­ter­klæ­ring af de store. Ik­ke mindst på grund af den må­de, hvor­på det er sket.

At slut­te af med en elen­dig ind­sats i Par­ken mod et gan­ske vist godt fransk B- lands­hold er det en­de­gyl­di­ge be­vis på, at det dan­ske lands­hold er i kri­se. Stor kri­se.

Man spør­ger sig selv, om hol­det over­ho­ve­det har no­get at gø­re ved et EM. Det har det ik­ke, som spil­let er net­op nu.

At en­de bag et hold som Albanien er imod dansk fod­bolds selv­for­stå­el­se, og det bur­de ik­ke kun­ne ske. Hel­ler ik­ke selv om al­ba­ner­ne har et for­nuft igt mand­skab. Den­ne kva­li­fi ka­tions­tur­ne­ring har væ­ret dybt util­freds­stil­len­de. Det un­der­stre­ges blot af, at lands­hol­det blot var endt som fi rer i pulj­en, hvis EM- vær­ter­ne fra Frank­rigs po­int hav­de talt med. ÅR­SA­GER­NE HAR VI væ­ret om­kring. For få mål og for uin­spi­re­ret spil. Men der er me­re at væ­re util­freds med, ud­over spil­let, re­sul­ta­ter­ne og bund­linj­en på den­ne kva­li­fi ka­tions­tur­ne­ring.

Mor­ten Ol­sen har hel­ler ik­ke for­må­et at få den un­ge ge­ne­ra­tion, som vi i for­å­ret be­sang så højt, spil­let ind på sit hold. For fi re må­ne­der si­den lig­ne­de især Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg og Yus­suf Poul­sen pro­fi ler på lands­hol­det. Søn­dag aft en var in­gen af dem i star­top­stil­lin­gen mod Frankrig.

At land­stræ­ne­ren hver­ken har få­et spil­let til at fun­ge­re, har skabt re­sul­ta­ter­ne el­ler har ud­vik­let på sit hold, er et sær­de­les dår­ligt tegn in­den de to play off - kam­pe mod en end­nu ukendt mod­stan­der i mid­ten af novem­ber.

Stod hol­det ik­ke for­an net­op dis­se to kam­pe – og hav­de Mor­ten Ol­sen ik­ke al­le­re­de sagt sit job op – hav­de hans job væ­ret i stor fa­re. Men man kan og skal selv­føl­ge­lig ik­ke fy­re ham nu. LI­GE NU KAN Dan­mark ta­be til al­le de øv­ri­ge tre­e­re fra de an­dre pul­jer. Og li­ge nu vil hol­det for­ment­lig og­så gø­re det.

Mor­ten Ol­sen har en må­ned til at re­vo­lu­tio­ne­re sit mand­skab. For det er li­ge præ­cis, hvad der er nød­ven­digt. El­lers er en EM- bil­let blot en il­lu­sion.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.