Skal kæm­pe om 75 mio. kro­ner

BT - - EM- KVALIFIKATION - PLAYOFF OG PAYOFF

den mu­lig­hed, der var i af­ten, var fin og god, men der kun­ne vi ik­ke gø­re ret me­get. Så min per­son­li­ge hold­ning er, at vi nu får mu­lig­he­den for at gø­re det selv ved at vin­de i play­of­f­kam­pe­ne, « sag­de Claus Bretton- Meyer.

Har Dan­marks resultater i kva­li­fi­ka­tions­kam­pe­ne væ­ret god­kendt el­ler ej?

» Jeg skal ik­ke ta­ge stil­ling til, om det har væ­ret god­kendt el­ler ej. Som pri­vat­per­son er det klart, at jeg er ær­ger­lig over, at vi spil­ler tre kam­pe uden at la­ve mål. Men alt det, der dre­jer sig om det sport­s­li­ge, vil jeg over­la­de til nog­le an­dre. «

Hvor­for, når det er dig, der er di­rek­tør i DBU?

» Ud­gangs­punk­tet er, at vi rig­tig ger­ne vil kva­li­fi­ce­re os til EM. Det vil vi for fan­se­nes og spil­ler­nes skyld og for glæden og pas­sio­nen om­kring fod­bold, men så­dan­ne ting er jo al­drig gi­vet på for­hånd. Jeg har hørt spørgs­må­let, at det vil væ­re et kæm­pe pro­blem for vo­res bud­get osv., men der kan jeg kun si­ge, at vi al­drig bud­get­te­rer med sport­s­lig suc­ces. Og det be­ty­der, at selv om vi ik­ke kva­li­fi­ce­rer os, har det ik­ke no­gen ind­fly­del­se på, hvor­dan vi age­rer. « Har ik­ke bud­get­te­ret med EM Jeg har talt med je­res øko­no­mi­chef, Bo Grøn- Iversen, og han si­ger, at en EM- kva­li­fi­ka­tion har en vær­di af mel­lem ot­te og 10 mil­li­o­ner eu­ro ( om­kring 60- 75 mil­li­o­ner kro­ner, red.)?

» Jeg kan ik­ke tal­let i ho­ve­d­et, men for­ud­sæt­nin­gen er, at når vi ik­ke bud­get­te­rer med den slags sport­s­lig suc­ces, har vi fast­lagt vo­res øko­no­mi ud fra det. Og når vi for­hå­bent­lig kva­li­fi­ce­rer os, er det en ek­stra bonus, og det gi­ver an­led­ning til, at vi kan se på, hvor­dan vi in­ve­ste­rer de pen­ge klogt i dansk fod­bold. Men skul­le vi væ­re så uhel­di­ge, at vi ik­ke kva­li­fi­ce­rer os, har vi det bud­get, vi har ar­bej­det med he­le ti­den. «

Er der no­get, som vil­le kom­me tilbage, hvis vi kva­li­fi­ce­rer os og får pen­ge­ne – fx liga­lands­hol­det?

» Liga­lands­hol­det har al­drig væ­ret bor­te. Der er pe­ri­o­der gen­nem de se­ne­ste 10 år, hvor liga­lands­hol­det har spil­let, og nog­le hvor det ik­ke har. Det er ik­ke gi­vet på for­hånd, at det er der. Det hand­ler om nog­le sport­s­li­ge for­hold – og na­tur­lig­vis nog­le øko­no­mi­ske for­hold. Men vi vur­de­rer et år ad gan­gen. «

Får den­ne her kva­li­fi­ka­tion no­gen ind­fly­del­se på je­res jagt ef­ter en ny land­stræ­ner – må­ske og­så øko­no­misk?

» Vi ar­bej­der ud fra et for­sig­tig­heds­prin­cip. Og det går net­op på, at vi ik­ke læg­ger de her død­sens­far­li­ge bonus­ser ind, så det har in­gen ind­fly­del­se på en frem­ti­dig an­sæt­tel­se af en land­stræ­ner. «

Man­ge fod­bol­di­ag­ta­ge­re vur­de­rer, at det ik­ke gi­ver me­ning at fort­sæt­te med Mor­ten Ol­sen, hvis en EM- kva­li­fi­ka­tion glip­per ef­ter playoff- kam­pe­ne. Er du enig i den be­tragt­ning?

» Nej, det vil jeg ik­ke for­hol­de mig til. Det sce­na­rie har vi slet ik­ke tænkt og over­ve­jet. Så det vil jeg hel­ler ik­ke be­gyn­de at spe­ku­le­re i. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.