Ot­te mål er alt for lidt

BT - - EM- KVALIFIKATION -

DRØM­MEN OM EM le­ver sta­dig, men den er ble­vet no­get me­re be­svær­lig, for­di der ik­ke var en hjæl­pen­de hånd fra Ar­me­ni­en. Så lad os se lidt nær­me­re på, hvor­for Dan­mark end­te på tred­je­plad­sen i en på pa­pi­ret over­sku­e­lig pul­je.

På for­hånd vur­de­re­de jeg, at det på in­gen må­de kun­ne be­trag­tes som sik­kert, at vi skul­le væ­re bed­re end Portu­gal el­ler Ser­bi­en, men omvendt skul­le vi ger­ne væ­re mar­kant bed­re end Ar­me­ni­en og Albanien. Ser­bi­en skuff ede monu­men­talt – og­så me­re end Dan­mark – og det bur­de ha­ve hjul­pet os end­nu me­re. I MIN OP­TIK er her nog­le po­in­ter, der for­kla­rer, hvor­for vi end­te, som vi gjor­de.

Det dan­ske for­svar har væ­ret til­freds­stil­len­de – el­ler ret­te­re: det dan­ske lands­hold har for­sva­ret sig godt. En del af den dan­ske stil er ive­ren eft er at ha­ve bol­den. Det er vi lyk­ke­des med i samt­li­ge kam­pe fra­set hjem­me­kam­pen mod Ser­bi­en, mens vi hav­de bol­den li­ge så me­get som Portu­gal i ude­kam­pen tors­dag aft en. Der­u­d­over har dan­sker­ne haft bol­den mest.

Min po­in­te er, at bold­be­sid­del­se er en glim­ren­de må­de at for­sva­re sig på el­ler ud­mat­te mod­stan­der­ne på. Men så er man nødt til at ha­ve no­gen til at slå til, når mod­stan­der­ne så er ud­mat­te­de. Og det har vi ik­ke haft . De off en­si­ve spil­le­re på det dan­ske lands­hold – og her tæn­ker jeg mest på Chri­sti­an Erik­sen og Mi­cha­el Kro­hn- De­hli – har én as­sist hver, men har ik­ke for­må­et at sco­re. Ni­ck­las Bendt­ner har sco­ret to gan­ge – beg­ge mål mod Ser­bi­en i ude­kam­pen. Det er be­skri­ven­de for, hvad vi ik­ke er lyk­ke­des med.

Det er, hvad vi har få­et ud af den dan­ske spil­lestil: godt for­svar, men alt for pa­u­vert an­grebs­spil. Jeg sy­nes ik­ke pr. de­fi ni­tion, at det er en for­kert spil­lestil, men jeg me­ner, at vi ik­ke har haft spil­ler­ne, der kun­ne træ­de i ka­rak­ter og af­gø­re kam­pe­ne. Så pi­len pe­ger på vo­res ev­ne – el­ler man­gel på sam­me – til at om­sæt­te spi­lover­tag til mål. Og så må man ba­re kon­sta­te­re, at Albanien er lyk­ke­des med det fuld­kom­men mod­sat­te kon­cept. JEG SY­NES, AT Mor­ten Ol­sen langt hen ad vej­en har gre­bet kam­pe­ne rig­tigt an, og af og til er det ba­re op til de en­kel­te spil­le­re at le­ve­re – især med tan­ke på, hvad de kan på klub­plan – og her var vi væ­ret for dår­li­ge. Det er ik­ke gi­vet, at det dan­ske lands­hold er en fast be­stand­del ved en slut­run­de, men når den er ud­vi­det til 24 del­ta­ge­re, bør man væ­re i stand til at en­de over Albanien og Ar­me­ni­en.

Ser man lidt på, hvad det er, der har fun­ge­ret for Dan­mark, så har en – med al ære og respekt – jævn spil­ler som Las­se Vi­be væ­ret cen­tral, og han har væ­ret det ved at bru­ge et sim­pelt kneb: dyb­de­løb. Jeg me­ner, at det dan­ske spil har væ­ret for let at kon­trol­le­re, for­di der ik­ke har væ­ret en spil­ler med vi­sio­nen el­ler ev­ner­ne til at åb­ne mod­stan­der­nes for­svar. Men når Las­se Vi­be har spil­let, har Chri­sti­an Erik­sen haft si­ne bed­ste mi­nut­ter – for­di der var no­gen, der løb for ham. Der var væ­ret alt for lidt fo­kus på at ska­be rum­met bag for­svarskæ­den, og der­med har vi ik­ke skabt mu­lig­he­der­ne for, at Chri­sti­an Erik­sen kun­ne løft e sit spil. Og så bli­ver det små­spil, hvor far­lig­he­der­ne ude­bli­ver. Nøg­le­spil­ler­ne i det off en­si­ve har me­get sjæl­dent væ­ret go­de i den­ne kva­li­fi ka­tion. SAT PÅ SPID­SEN bør det ik­ke gi­ve en di­rek­te kva­li­fi ka­tion til EM, når man ik­ke kan sco­re mod Albanien og Ar­me­ni­en i de af­gø­ren­de kam­pe – og sam­let kun kan la­ve ot­te mål i ot­te kam­pe i en pul­je, der ik­ke var skrækind­j­a­gen­de.

En­de­lig vil jeg og­så næv­ne ’ dro­ne­kam­pen’ i Ser­bi­en som af­gø­ren­de for den dan­ske skæb­ne. Det går over min for­stand, at en ban­dit­streg kan be­ta­le sig. Reg­ler­ne til­si­ger, at hjem­me­hol­det skal sør­ge for, at lov og or­den op­ret­hol­des på sta­dion, men her var der jo ta­le om en hæn­del­se, der blev fo­re­ta­get uden for sta­dion – og man ved end­da, hvem den skyl­di­ge var: en al­ba­ner, der hyl­des af lands­holds­spil­ler­ne. Det er ab­surd.

EM er sta­dig en mu­lig­hed, og de an­dre tre­e­re, som vi kan træk­ke i playoff er ik­ke skrækind­j­a­gen­de, men hvem kan vi slå, når vi ik­ke kan slå Ar­me­ni­en og Albanien? Det er det store spørgs­mål. For den dan­ske kva­li­fi ka­tion har ik­ke væ­ret præ­get af do­mi­nans el­ler stor­hed.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.