FULDBYRDE ET FIASKOAFTEN

BT - - EM- KVALIFIKATION - TRIST TEST

In­drøm­met. Man kan ik­ke be­brej­de de dan­ske spil­le­re, hvis de i aft es løb på ba­nen i Par­ken uden den store mo­ti­va­tion. Umid­del­bart in­den start­fl øjt hav­de de få­et smidt en for­ven­te­lig, men sta­dig ual­min­de­lig klam klud i an­sig­tet i form af en al­bansk sejr i Ar­me­ni­en og der­med nyhe­den om, at de nu skal ud i to ner­vepi­r­ren­de playoff - kam­pe for at kva­li­fi - ce­re sig til EM i Frankrig.

Omvendt var kam­pen mod net­op vær­ter­ne for næ­ste som­mers slut­run­de en kærkom­men mu­lig­hed for Mor­ten Ol­sens trop­per for midt i al elen­dig­he­den at be­vi­se bå­de over for sig selv og re­sten af na­tio­nen, at det er li­ge nøj­ag­tig så uhel­digt og uret­fær­digt, at Dan­mark end­nu ik­ke er at fi nde blandt de kva­li­fi ce­re­de hold, som land­stræ­ne­ren har brugt så me­get tid på at un­der­stre­ge.

Den chan­ce greb de ik­ke.

Hor­rib­le start

Mor­ten Ol­sen hav­de in­den kam­pen prok­la­me­ret, at op­gø­ret mod Frankrig kun­ne bru­ges til at må­le sig mod et topklas­se­mand­skab, der var et ni­veau over selv Portu­gal. Hvor stod de dan­ske spil­le­re bå­de in­di­vi­du­elt og som kol­lek­tiv i for­hold til stjer­ne­spil­le­re fra Eu­ro­pas bed­ste liga­er?

Sva­ret fi k han eft er fem mi­nut­ter. In­den de sid­ste til­sku­e­re hav­de fun­det de­res plad­ser i Par­ken, hav­de et re­ser­ve­spæk­ket fransk hold split­tet dan­sker­ne ad og to gan­ge pas­se­ret Kas­per Sch­mei­chel i må­let.

Ar­se­nal- spid­sen Oli­vi­er Giroud blev dob­belt målsco­rer, da han først ud­nyt­te­de et fi nt op­læg fra Man­che­ster Uni­teds guld­fugl Ant­ho­ny Mar­ti­al og send­te et for­kø­let spark un­der en tungt fal­den­de Sch­mei­chel og si­den ad to om­gang: fi k ban­ket bol­den i kas­sen fra klos hold.

Dan­sker­nes ind­le­den­de ind­sats var så rin­ge, at der ef­ter ot­te mi­nut­ter lød et hån­ligt bi­fald ned mod Kas­per Sch­mei­chel, da det en­de­lig lyk­ke­des ham at få to fa­ste hæn­der på et fransk for­søg.

Mor­ten Ol­sen hav­de i for­hold til det se­ne­ste ne­der­lag til Portu­gal ju­ste­ret på hol­det og for­søgt at sta­bi­li­se­re midt­ba­nen ved at smi­de Pi­er­reE­mi­le Højb­jerg og Da­ni­el Wass på bæn­ken og er­stat­te dem med Wil­li­am Kvist og Jakob Poul­sen. Der­med stil­le­de han med sin mest ru­ti­ne­re­de star­top­stil­ling si­den 2010, men hvis han tro­e­de, at det skul­le gi­ve hans mand­skab ro og sta­bi­li­tet, blev han slemt skuff et. Det dan­ske ma­skin­rum blev most af fy­sisk stær­ke, hur­ti­ge­re og tek­nisk over­leg­ne mod­stan­de­re.

Lang må­ltør­ke ov­re

Skal man til EM, kræ­ver det, at man kan sco­re mål. Uden mål er det svært at vin­de fod­bold­kam­pe, og på den bag­grund er der in­gen grund til at væ­re op­ti­mist i for­hold til Dan­marks mu­lig­he­der i de to alt el­ler in­tet- kam­pe, der ven­ter i mid­ten af novem­ber. Mod Frankrig var den dan­ske off en­siv tæt på li­ge så tand­løs, som den har væ­ret i de sid­ste tre kva­li­fi ka­tions­kam­pe.

Ni­ck­las Bendt­ner, der in­den nyhe­den om Al­ba­ni­ens sejr i Ar­me­ni­en var en re­a­li­tet, hav­de ud­talt, at Dan­mark eft er hans me­ning hø­rer til ved EM, gjor­de in­tet for at un­der­byg­ge den på­stand på ba­nen. Far­lig var han al­drig, og de kre­a­ti­ve kræft er, der skul­le ser­vi­ce­re ham, svig­te­de end­nu en gang.

I al­ler­sid­ste mi­nut vi­ste ind­skift ede Erik Schvi­at­chen­ko dog, hvor­dan det skal gø­res, da han med et over­ra­sken­de langskud slut­te­de en hi­sto­risk lang dansk må­ltør­ke på 363 mi­nut­ter. Må­ske bør han star­te næ­ste gang.

MANDAG 12. OK­TO­BER 2015 Dan­mark var over­mat­chet mod Frankrig og be­vi­ste, at det dan­ske lands­hold pt. ik­ke er godt nok til gæ­ster­nes fest næ­ste som­mer

1

2

Ras­mus Dam Ni­el­sen

| rasn@ sporten. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.