På Så tæt

Sø­ren Kjeldsen var på vej mod sæ­so­nens an­den tur­ne­rings­sejr, men han måt­te nø­jes med en delt an­den­plads og to mio. kr.

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - LI­GE VED OG NÆ­STEN

Sø­ren Kjeldsen var i går på vej til at vin­de Eu­ro­pa Tour- tur­ne­rin­gen Bri­tish Ma­sters. Halvvejs på fi na­ler­un­den lå den dan­ske gol­f­spil­ler i spid­sen. Men han blev over­ha­let af Mat­t­hew Fitz­pa­tri­ck og måt­te nø­jes med en delt an­den­plads, to slag eft er den 21- åri­ge eng­læn­der. Kjeldsen hav­de lagt ud med 65 på før­ste run­de tors­dag og gik de tre føl­gen­de run­der i 68, 69 og 69 slag.

På de før­ste ni hul­ler i gårs­da­gens fi na­ler­un­de hav­de Kjeldsen fi re bir­di­es og en en­kelt bo­gey, men de sid­ste ni hul­ler gik han al­le i par bort­set fra 16. hul, hvor han måt­te no­te­re en bo­gey. Her var dan­ske­ren ek­stremt uhel­dig, da bol­den lag­de sig op ad et træ, som gjor­de det umu­ligt at slå di­rek­te mod hul­let. Han kun­ne kun slå sig ind til ca. 50 me­ter fra gre­e­nen, og i ste­det end­te det med, at Fitz­pa­tri­ck øge­de sin fø­ring.

Un­der­vejs på sid­ste run­de mis­se­de Kjeldsen fl ere put, som el­lers kun­ne ha­ve gjort for­skel­len. Mang­le­de mar­gi­na­ler­ne På 15. hul hav­de dan­ske­ren mu­lig­he­den for en eag­le, men bol­den blev hæn­gen­de i hulkan­ten, og så mis­se­de han bå­de den chan­ce og den eft er­føl­gen­de bir­die. I ste­det kun­ne han kort eft er se Fitz­pa­tri­ck la­ve et put på seks me­ter og der­med over­ta­ge fø­rin­gen, som den un­ge eng­læn­der holdt fast i re­sten af fi na­ler­un­den.

Der­for måt­te Kjeldsen nø­jes med en delt an­den­plads i ste­det for at ta­ge den an­den dan­ske Eu­ro­pe­an Tour- sejr i lø­bet af ot­te da­ge, eft er det i sid­ste we­e­kend lyk­ke­des Thor­b­jørn Ole­sen at vin­de Al­fred Dun­hill Links Cham­pions­hip.

Den del­te an­den­plads ind­brin­ger den 40- åri­ge dan­sker 2,2 mil­li­o­ner kro­ner. Det kun­ne end­da ha­ve endt med en tred­je­plads, men på det al­ler­sid­ste hul fej­l­e­de Fa­brizio Za­not­ti fra Pa­ragu­ay og la­ve­de en bo­gey, så han i ste­det måt­te de­le an­den­plad­sen med Kjeldsen og ir­ske Sha­ne Lowry.

Hvis mar­gi­na­ler­ne i ste­det hav­de væ­ret med Kjeldsen, og han hav­de vun­det tur­ne­rin­gen, vil­le det ha­ve væ­ret hans an­den tri­umf på Eu­ro­pa Tou­ren i den­ne sæ­son. Han har tid­li­ge­re i år vun­det Irish Open.

Mat­t­hew Fitz­pa­tri­ck, der løb med før­ste­præ­mi­en på li­ge over fem mil­li­o­ner kro­ner, blev i en al­der af 21 år og 40 da­ge den yng­ste vin­der no­gen­sin­de i Bri­tish Ma­sters. Det var sam­ti­dig hans før­ste tri­umf på Eu­ro­pa Tou­ren.

Un­ge Mat­t­hew Fitz­pa­tri­ck var iskold og spil­le­de fan­ta­stisk på de sid­ste ni hul­ler, hvor han la­ve­de fi re bir­di­es, in­den han slut­te­de af med en en­kelt bo­gey på det sid­ste hul, hvor han var en tur i bun­ke­ren.

» Fan­se­ne var ut­ro­li­ge, og jeg kan ik­ke tak­ke dem nok. Min fa­mi­lie har væ­ret fan­ta­stisk, og jeg kan al­drig tak­ke dem nok, « sag­de Fitz­pa­tri­ck rørt eft er sin kor­te kar­ri­e­res fo­re­lø­bi­ge høj­de­punkt.

Flem­m­ing Brandt

|

fl b@ sporten. dk

Sø­ren Kjeldsen måt­te i går nø­jes med en delt an­den­plads i Bri­tish Ma­sters. FO­TO: REU­TERS

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.