Gi­ver af­kald på u ung­dom­men

BT - - PRISEN FOR SUCCES - PO­RTRÆT Kri­stof­fer Ha­ri

Det ko­ster at væ­re en af ver­dens hur­tig­ste sprin­te­re i sin al­ders­grup­pe. Men 17- åri­ge Kri­stof­fer Ha­ri be­ta­ler ger­ne pri­sen, selv om det be­ty­der, at hans liv er mar­kant an­der­le­des end ven­ner­nes, og at der en ræk­ke om­kost­nin­ger ved det. Et liv de­di­ke­ret til at­le­tik­ken gør, at Kri­stof­fer Ha­ri til ti­der er nødt til at af­ly­se af­ta­ler med ven­ner­ne, og det har be­ty­det, at han ik­ke har sær­ligt man­ge af dem.

» Jeg har ik­ke så me­get fri­tid som man­ge an­dre på min al­der. Og det har re­sul­te­ret i, at jeg har få næ­re ven­ner. Jeg har må­ske tre ven­ner, jeg ser he­le ti­den. El­ler i hvert fald når jeg har tid. Det sy­nes jeg er hårdt, « for­kla­rer og til­fø­jer:

» Jeg gi­ver vel til dels af­kald på min ung­dom, når jeg har så me­get fo­kus på min træ­ning. «

Kri­stof­fer Ha­ri rej­ser me­re end 100 da­ge om året for at del­ta­ge i løb.

Man­ge på hans al­der be­gyn­der at drik­ke al­ko­hol og væ­re ude til langt ud på nat­ten. Men det kan den un­ge ’’sprin­ter ik­ke væ­re med til. Der er fle­re af mi­ne ven­ner, der går i by­en, og der vil jeg ger­ne med, men jeg har ba­re nog­le an­dre pri­o­ri­te­rin­ger

» Der er fle­re af mi­ne ven­ner, der går i by­en, og der vil jeg ger­ne med, men jeg har ba­re nog­le an­dre pri­o­ri­te­rin­ger. Jeg kan jo sta­dig ta­ge i by­en, når jeg bli­ver 25 år, « si­ger han og træk­ker lidt på smilebån­det.

» Jeg er ik­ke den store festa­be, som man­ge an­dre på min al­der må­ske er. For hvis jeg går i by­en, drik­ker jeg slet ik­ke. Jeg kan godt væ­re sent ude, men det kom­mer an på hvil­ken træ­ning, jeg har da­gen ef­ter, « ud­dy­ber sprin­te­r­en. Træ­nes af far Kri­stof­fer Ha­ri har store for­vent­nin­ger til sig selv og pres­ser sig selv til det yder­ste. Det sam­me gør om­ver­de­nen, ef­ter at han al­le­re­de som 15- årig blev den yng­ste dan­ske se­ni­o­r­me­ster i 100- me­ter løb og sat­te uof­fi­ci­el eu­ro­pa­re­kord ved at til­ba­ge­læg­ge den sag­noms­pund­ne di­stan­ce på blot 10,37 se­kun­der.

Men pres­set blev for stort, da me­di­er­ne be­gynd­te at skri­ve ne­ga­tivt om ham.

For pla­nen gik ik­ke som for­ven- tet, da den den­gang 16- åri­ge sprin­ter var ta­get af sted til ung­doms- OL i Ki­na for at vi­se, hvor­for han er den hur­tig­ste 100- me­ter lø­ber på hans år­gang. Vok­se­vær­ket og smer­ter­ne hav­de slå­et til, og Kri­stof­fer Ha­ris krop kun­ne ik­ke føl­ge med den hår­de træ­ning. Ha­ri var fyldt med ærg­rel­se og skuf­fel­se på hjem­rej­sen.

» Det blev un­der­stre­get fle­re gan­ge i me­di­er­ne, at jeg ik­ke vandt fi- na­len. Det var ik­ke en sær­lig rar for­nem­mel­se i ma­ven, jeg sad med. Der var så me­get pres på mig, og det var ik­ke li­ge­frem den bed­ste op­le­vel­se. Det var slet ik­ke sjovt, « for­tæl­ler han i dag, hvor vok­se­vær­ket sta­dig er en bar­ri­e­re for kar­ri­e­ren.

Det kan til ti­der væ­re svært at rum­me store æn­drin­ger for en ung dreng. Sær­ligt for­di op­mærk­som­he­den kom fra den ene dag til den an- den, hvil­ket var en klar om­vælt­ning for en te­e­na­ger, der ba­re syn­tes, det var sjovt at lø­be.

» Jeg be­gynd­te med fod­bold, men det blev alt for se­ri­øst, og vi kun­ne slet ik­ke ta­le sam­men på ba­nen, for­di al­le kun hav­de fo­kus på sig selv. Og det blev rig­tig svært for mig, da jeg er su­per­snak­kesag­lig og udad­vendt. Det skal og­så væ­re sjovt. El­lers kan jeg ik­ke træ­ne syv- ot­te gan­ge om ugen, « for­tæl­ler den freg­ne­de lø­ber, der i dag træ­ner seks gan­ge om ugen.

Han har et ut­ro­lig tæt for­hold til sin far, som han må­ske bru­ger me­re tid sam­men med, end an­dre te­e­na­ged­ren­ge vil­le. Men det er der en rig­tig god grund til. For Kri­stof­fer Ha­ris far, Ste­fan Ha­ri, er hans træ­ner, og det kan væ­re svært al­tid at få det til at fun­ge­re.

Glem alt om fest med ven­ner­ne, hvis du vil væ­re sprin­ter i ver­den­se­li­ten. Det er den lek­tie, den

Siska Si­mo­ne Bengts­son

|

sisb@ bt. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.