Ung­dom­men

n un­ge te­e­na­ger Kri­stof­fer Ha­ri har lært på vej­en mod at­le­tik- top­pen

BT - - PRISEN FOR SUCCES -

MANDAG 12. OK­TO­BER 2015

» Det har si­ne for­de­le og ulem­per. Vi har haft vo­res skæn­de­ri­er, hvor jeg ger­ne vil ud med ven­ner­ne og pri­o­ri­te­re an­dre ting frem for træ­nin­gen. Det er han ik­ke så til­freds med. Men det er ik­ke no­get, der va­rer læn­ge­re end et par da­ge, « for­kla­rer den un­ge at­let og på­pe­ger, at der og­så er en ræk­ke for­de­le ved at ha­ve så tæt et for­hold til sin træ­ner.

» En­ten kan man væ­re træ­ner, el- ler og­så kan man væ­re co­ach. En træ­ner si­ger ba­re, hvad du skal gø­re, mens en co­ach me­re er en form for men­tor, der kan hjæl­pe med pri­vat­li­vet, det fy­si­ske samt det psy­ki­ske. Så min far er be­stemt en co­ach for mig, « si­ger Kri­stof­fer Ha­ri, der godt kan for­stå, at der er nog­le, der sy­nes, at det er mær­ke­ligt og spe­ci­elt.

Ha­ri er født i Dan­mark, mens hans for­æl­dre er fra Tran­sylva­ni­en og af un­garsk af­stam­ning. De har al­tid støt­tet de­res søns am­bi­tion om at væ­re at­let og ha­ve stu­die ved si­den af.

» Min far blev rig­tig glad, da jeg sag­de, at jeg vil­le væ­re eli­teu­dø­ver. Men det var ik­ke en be­slut­ning, jeg tog fra den ene dag til den an­den, det var me­re en pro­ces, « for­kla­rer han og fort­sæt­ter:

» Det kom må­ske me­re som et chok for min mor, men hun de­ler al­tid ar­tik­ler om mig på de so­ci­a­le me­di­er. Så jeg tæn­ker, at hun er stolt af mig og min be­slut­ning. «

Kri­stof­fer Ha­ri kan i dag ik­ke leve af at­le­tik­ken, men tror på, at han kan nå sit mål, som i øje­blik­ket er at kom­me til OL i 2020. På den må­de vil han kun­ne få nok sponsora­ter, til at det kan bli­ve en le­ve­vej for ham. To ver­de­ner » Du kan godt væ­re god uden at de­di­ke­re he­le dit liv til sporten, for­kla­rer Kri­stof­fer Ha­ri, mens han kig­ger ud over Sels­mo­sen i Taa­strup ved København, tæt på par­cel­hu­set, hvor han bor med si­ne for­æl­dre og de­res nye hund.

» Det er to ver­de­ner for mig. Den ene er med at­le­tik, løb, mester­ska­ber og træ­ning. Den an­den er ba­re med helt al­min­de­li­ge Kri­stof­fer, der går på gym­na­si­et og hæn­ger ud med ven­ner­ne, « si­ger han og be­væ­ger si­ne hæn­der fra høj­re til ven­stre for at il­lu­stre­re de to ver­de­ner.

Det er vig­tigt for den 17- åri­ge at kun­ne se­pa­re­re sit so­ci­a­le liv og at­le­tik­ken, så de to ting ik­ke på­vir­ker hin­an­den. Kri­stof­fer Ha­ri bli­ver me­get yd­myg, når han ta­ler om sig selv og sy­nes ik­ke, op­mærk­som­he­den fra spor­tens ver­den har æn­dret den, han er.

» Jeg er ik­ke me­get an­der­le­des end dig og an­dre. Jeg er sta­dig en nor­mal per­son, der ba­re godt kan li­de at lø­be stærkt, « for­kla­rer sprin­te­r­en.

At­le­tik er ik­ke alt for Kri­stof­fer Ha­ri. Og han er over­be­vist om, at det ik­ke er at­le­tik, han skal leve af. For ham er der an­det i li­vet.

» Jeg vil ger­ne læ­se me­di­cin. Jeg er enormt in­ter­es­se­ret i krop­pen, og hvor­dan den fungerer. Jeg har fak­tisk læst en del fy­si­o­lo­gi og ana­to­mi, da min far har en uni­ver­si­tets­grad i det, så vi har bø­ger lig­gen­de der­hjem­me, jeg en gang imel­lem hi­ver ned fra re­o­len. Lidt nør­det må­ske, men jeg sy­nes, det er enormt spæn­den­de, « si­ger Ha­ri, in­den han smut­ter for at ta­ge til træ­ning.

’’ Jeg vil ger­ne læ­se me­di­cin. Jeg er enormt in­ter­es­se­ret i krop­pen, og hvor­dan den fungerer. Jeg har fak­tisk læst en del fy­si­o­lo­gi og ana­to­mi, da min far har en uni­ver­si­tets­grad i det, så vi har bø­ger lig­gen­de der­hjem­me, jeg en gang imel­lem hi­ver ned fra re­o­len

Kri­stof­fer Ha­ri

FO­TO: LI­SE­LOT­TE SA­BROE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.